GR20130620 punt AP 8: Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de schepen van openbare werken, schepen van ruimtelijke ordening en schepen van mobiliteit in verband met de randparking aan het OCMW

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

 

Naar aanleiding van de goedkeuring tot inlijving van de site van het oude

OCMW rusthuis bij het openbaar domein om er een tijdelijke parking van te maken, stelden we op de commissie de vraag of de parking al dan niet betalend zou zijn. N-VA stelde vast op de commissie dat de meerderheid nog geen consensus had bereikt en wil daarom hierover een interpellatie doen.

 

Toelichting:

 

Dat er nood is aan parking is duidelijk. Het centrum slibt dicht,de mobiliteit is een probleem.

Om die reden vraagt N-VA om de parking aan het OCMW gratis te maken met indien de handelaars hier zouden naar vragen,voorrang voor de auto's van de handelaars die geen eigen parking hebben en hun personeelsleden.

Mag ik er tevens ook op wijzen dat er vorig jaar met opc onderhandeld werd om opc 18% minder commissie toe te staan zodat de stad een meer inkomen geniet geschat op ongeveer 125000 euro(18% op  700.000 €).

 

Door de parking gratis te maken komen er in het centrum meer plaatsen vrij en zullen de gebruikers van de gratis parking al zorgen voor een daling van auto's die anders in het centrum een parkeerplaatsje zoeken.

Zelfs indien de meerderheid zou beslissen om tegen het advies van de middenstand hun proefproject autoluwe centrum  op te starten, wat voor onze partij enkel mogelijk kan zijn indien het kadert in een globaal plan, dan is het meer dan nodig om de stad te voorzien van gratis randparkings

 

Vragen:

 

Om die reden vraagt N-VA een stemming over het al dan niet gratis maken van deze parking?

 

Hoever staat het met de onderhandelingen die schepen Wouter Van De Winkel ging voeren met de eigenaar van de Ninia parking?

 

Welke meer duurzame oplossingen worden voorbereid voor het parkeerprobleem dat Ninove kent? M.a.w. welke alternatieven voorziet de meerderheid ter compensatie als deze voorlopige parking verdwijnt."