GR20130620 punt 3: Benoeming via mobiliteit - 3 inspecteurs van politie - directie operaties - kennisname niet aanvaarding

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2011 houdende de openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de directie operaties;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 houdende de openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst interventie;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2003 houdende de benoeming via mobiliteit van AINP An De Backer, AINP Glenn Schoep en AINP Nancy Van Laethem als inspecteur van politie voor de dienst interventie;

 

Overwegende dat artikel VI.II.24 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bepaalt dat de korpschef de aanwijzingsbeslissing van de benoemende overheid aan het personeelslid betekent en dat het personeelslid zijn beslissing om de betrekking al dan niet op te nemen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen van de datum van deze betekening betekent aan de korpschef;

 

Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 houdende de benoeming via mobiliteit als inspecteur van politie voor de dienst interventie aan An De Backer, Glenn Schoep en Nancy Van Laethem hen aangetekend werd verstuurd op 30 april 2013;

 

Overwegende dat Nancy Van Laethem op 5 mei 2013 schriftelijk liet weten dat zij de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie niet aanvaardt;

 

Overwegende dat Glenn Schoep op 6 mei 2013 schriftelijk liet weten dat hij de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie niet aanvaardt;

 

Overwegende dat An De Backer op 8 mei 2013 schriftelijk liet weten dat zij de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie niet aanvaardt;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

An De Backer, Glenn Schoep en Nancy Van Laethem aanvaarden de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie in de lokale politie Ninove niet.

 

Artikel 2

Het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2013 aangaande de benoeming via mobiliteit van An De Backer, Glenn Schoep en Nancy Van Laethem als inspecteur van politie voor de dienst interventie in de lokale politie Ninove wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

De 3 betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst interventie worden opnieuw overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer – met vraag tot publicatie in de volgende mobiliteitscyclus.

 

Artikel 4

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.