GR20130620 punt 28: Financiële dienst - Kerkfabriek OLV Hemelvaart - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/6

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/1 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/2 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/3 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/4 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2012 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/5 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op de beslissing van 2 mei 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013/6 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 17 mei 2013;

 

Overwegende dat in het goedgekeurde budget 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove een investeringstoelage ten laste van de stad Ninove van € 147.818,83 euro werd ingeschreven;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove via een eerste budgetwijziging in 2013 de niet opgebruikte investeringskredieten van het dienstjaar 2012 heeft doorgeschoven naar 2013, waardoor een investeringstoelage ten laste van de stad Ninove van € 1.022.835,04 werd ingeschreven;

 

Overwegende dat deze investeringstoelage werd ingeschreven ter financiering van fase 6A, zijnde stabilisatie- en schilderwerken, fase 6B, zijnde monitoring, fase 7, zijnde restauratie meubilering en fase 8, zijnde herstelling van de toren;

 

Overwegende dat fase 6A en 6B op dit moment in uitvoering zijn en dat er aan fase 7 en 8 nog moet begonnen worden;

 

Gelet op de begeleidende nota van dhr. Van Rossom, waarin duidelijk staat dat de meerwerken van fase 6A betaald kunnen worden met de fondsen voorzien in het budget 2013 en de budgetwijziging 2013/1;

 

Overwegende dat er bij de opmaak van de budgetten dient rekening gehouden te worden met de beleids- en beheerscylus, dit wil zeggen dat we de reëel te verwachten investeringstoelagen moeten inschrijven volgens de reëel te verwachten timing;

 

Overwegende dat in de zesde wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 geen rekening gehouden werd met de reëel te verwachten timing aangezien hierin fase 7 en 8 nog voorzien werden en deze vermoedelijk pas starten in 2014 of volgende jaren;

 

Overwegende dat de reëel te verwachten uitgaven van fase 7 en 8 opnieuw voorzien moeten worden in het meerjarenplan 2014 – 2019;

 

Beslist,

 

met 32 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 onthouding (Ferdi De Ville)

 

 Artikel 1

 

De zesde wijziging aan het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove wordt niet goedgekeurd.

  

Artikel 2

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.