GR20130620 punt 24: Werkgroep Europese uitwisselingen - goedkeuring samenstelling

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de vriendschapsbanden met Deszk, Hongarije, het culturele samenwerkingsakkoord en de voorbije uitwisselingen;

 

Overwegende dat er regelmatig vragen komen uit het buitenland tot samenwerking en uitwisseling;

 

Overwegende dat wordt voorgesteld een werkgroep Europese uitwisselingen op te richten om deze vragen tot samenwerking en uitwisseling te bespreken, te adviseren en uit te werken;

 

Overwegende dat deze werkgroep het vroegere comité Deszk zal vervangen;

 

Overwegende dat de werkgroep als volgt kan worden samengesteld:

      Twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en schepenen

      Één vertegenwoordiger vanuit elke politieke fractie uit de gemeenteraad

      Drie leden uit de algemene vergadering van de VVV-Ninove vzw

      De toerismeconsulent (ambtshalve)

      Maximaal zeven individueel geïnteresseerden

 

Overwegende dat deze werkgroep steeds personen kan uitnodigen die thuis zijn in één of andere materie, vb sport, cultuur, jeugd, senioren… in het kader van het concreet te bespreken project of thema;

 

Overwegende dat de werkgroep adviezen in verband met Europese uitwisselingen en samenwerking zal formuleren om voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat voor de goede werking binnen de werkgroep een huishoudelijk reglement zal worden uitgewerkt dat aan de gemeenteraad voor kennisname zal worden voorgelegd;

 

Gelet op de Europese regelgeving en de Europese subsidies voor stedenbanden 2014-2020;

 

Gelet op de voordracht van de volgende afgevaardigden namens de politieke fracties in de gemeenteraad:

-  Forza Ninove: Guy D'haeseleer

- Open VLD: Alain Triest

- Sp.a-Groen: Joachim De Maeseneer

- NVA: Rudy Corijn

- CD&V: Marc Van den Houte

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De oprichting en samenstelling van de werkgroep Europese samenwerking en uitwisselingen wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De werkgroep zal bestaan uit:

Twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en schepenen

Één vertegenwoordiger vanwege elke politieke fractie uit de gemeenteraad

Drie leden uit de VVV-Ninove vzw

De toerismeconsulent (ambtshalve)

Maximaal zeven individueel geïnteresseerden

 

Artikel 3

 

De werkgroep zal adviezen in verband met Europese uitwisselingen en samenwerking formuleren om voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 4

 

Binnen de werkgroep zal een huishoudelijk reglement worden uitgewerkt dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

 

Artikel 5

 

Namens de politieke fracties in de gemeenteraad worden de volgende afgevaardigden aangeduid:

-  Forza Ninove: Guy D'haeseleer

- Open VLD: Alain Triest

- Sp.a-Groen: Joachim De Maeseneer

- NVA: Rudy Corijn

- CD&V: Marc Van den Houte