GR20130620 punt 23: Sport - stationeervergunning Belgisch kampioenschap nieuwelingen Pollare 28 juli 2013 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 03 juli 2012 waarbij de stad Ninove i.s.m. wielerclub Sint-Kristoffelvrienden, zich principieel kandidaat stelt voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen op 28 juli 2013;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2012 waarbij de raad de principiële goedkeuring voor de organisatie van Belgische kampioenschap geeft;

 

Gelet op het verzoek van wielerclub Sint-Kristoffelvrienden, medeorganisator van het Belgisch kampioenschap, om ter gelegenheid van de organisatie van het Belgisch kampioenschap van 28 juli 2013 een stationeervergunning te bekomen op het volledige parcours;

 

Overwegende dat gevraagd wordt om voor de stationeervergunning geen retributie te vragen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De stad verleent aan de aanvrager, die aanvaardt, een stationeervergunning op haar openbaar domein van volgende straten:

- Steenberg – Neuringen – Edingsesteenweg – Leopoldlaan – Pollarebaan – Steenberg.

 

Artikel 2

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, mag door de aanvrager alleen worden gebruikt voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap nieuwelingen en is in tijd beperkt tot zondag 28 juli 2013 van 00u00 tot en met 24u00.

 

Artikel 3

Voor de stationeervergunning, vermeld in artikel 1, moet geen retributie betaald worden.

 

Artikel 4

Bij de organisatie hiervan mag de aanvrager een beroep doen op derden, waarbij verkooppunten van drank (uitzondering: in een zone van 100m van andere drankgelegenheden zoals cafés, taveernes, … ), eetwaren en gadgets toegelaten worden en aan deze derden een vergoeding mag worden gevraagd voor deelname aan deze activiteit.

De diverse verkooppunten dienen er voor te zorgen dat na de activiteit het mogelijke vuilnis opgeraapt en verwijderd is.

 

Artikel 5

Noch de aanvrager, noch de in art. 4 bedoelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1 waardoor afbreuk gedaan kan worden aan zijn bestemming of aan de macht van de gemeente om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen en te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst.

 

Artikel 6

De aanvrager dient er tevens op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager overeenkomstig artikel 4 van de stationeervergunning een beroep kan doen, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen op ambulante handel, douane en accijnzen, e.a. .

 

Artikel 7

Aan wagens van hulpdiensten (o.a. zieken- en brandweerwagens) dient altijd toegang tot het vergunde domein te worden verleend.

 

Artikel 8

Het is de aanvrager niet toegelaten op het vergunde domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 9

Alle kosten voortspruitend uit deze stationeervergunning zijn ten laste van de aanvrager.

 

Artikel 10

Deze stationeervergunning ontslaat de aanvrager niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement en van het ter gelegenheid van de organisatie van het Belgisch kampioenschap te Pollare tijdelijk getroffen politiereglement op het verkeer.