GR20130620 punt 2: Externe aanwerving - Calog - Niveau B - ICT-Consulent - Kennisname niet aanvaarding

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgende op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde verschuivingen;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2004, 18 mei 2006, 28 oktober 2010, 27 oktober 2011 en 21 juni 2012 voor wat betreft het administratief en logistiek kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2011 houdende de vacantverklaring van een functie in het administratief en logistiek kader van ICT-Consulent – Niveau B voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 houdende de externe aanwerving van Fleur De Nil als ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning;

 

Overwegende dat artikel VI.II.24 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bepaalt dat de korpschef de aanwijzingsbeslissing van de benoemende overheid aan het personeelslid betekent en dat het personeelslid zijn beslissing om de betrekking al dan niet op te nemen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen van de datum van deze betekening betekent aan de korpschef;

 

Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2013 houdende de externe aanwerving van Fleur De Nil haar aangetekend werd verstuurd op 27 februari 2013;

 

Overwegende dat Fleur De Nil op 10 maart 2013 schriftelijk liet weten dat zij de betrekking van ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning in de lokale politie Ninove niet aanvaardt;

 

Beslist,

 

 met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Fleur De Nil aanvaardt de betrekking van ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning in de lokale politie Ninove niet.

 

Artikel 2

Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 aangaande de benoeming van Fleur De Nil als ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning in de lokale politie Ninove wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.