GR20130620 punt 17: Ruimtelijke Ordening - Definitieve vaststelling van het RUP 'Schoolomgeving Ninove' - Appelterre

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder titel II, hoofdstuk II ruimtelijke uitvoeringsplannen;

 

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Schoolomgeving Ninove' door de gemeenteraad tijdens de zitting van 31 januari 2013;

 

Gelet op het openbaar onderzoek van 1 maart 2013 tot en met 29 april 2013, waarbij 7 adviezen en 4 bezwaarschriften werden ingediend;

 

Gelet op de Vlaamse Codex, in bijzonder artikel 2.2.14§5 waarbij de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) de taak wordt gegeven alle bezwaren, adviezen en opmerkingen binnen een periode van 90 dagen te bundelen, te coördineren en hiervan een eindadvies te formuleren aan de gemeenteraad;

 

Gelet op de vergadering van 13 mei 2013 van de gecoro met als doel de bezwaren en adviezen te bundelen en hierover een eindadvies te formuleren;

 

Gelet op het goedgekeurde eindadvies van de gecoro van 4 juni 2013 waarbij volgende acties tot aanpassingen aan het RUP worden voorgesteld;

'De Gecoro geeft UNANIEM EEN GUNSTIG ADVIES, mits volgende aanpassingen :

Art. 1:

  • Voor wat de reliëfwijzigingen in de blauwe zone betreft, is een niveauverschil van meer dan 1m ten opzichte van het bestaande peil toegelaten, zodat het bestaande niveau van de speelplaats kan doorgetrokken worden. Naar de randen van het terrein toe blijft het voorschrift ivm de aansluiting op de aanpalende kavels behouden.

Art. 4.§2

  • De inplanting van het bijgebouw voldoet aan de 45°-regel

Art. 5§2 zone D:

  • In deze zone is een lichte en open constructie, die dienst doet als noodtrap, mogelijk. Deze constructie moet op minstens 3m van de perceelsgrens verwijderd blijven.

Art. 5§3 zone D

  • De afsluiting dient van het gesloten type te zijn, bestaande uit steenachtige materialen. De hoogte blijft beperkt tot minimum 1.8m - maximum 2.2m op de kavelgrens.
  • Het voorzien van een groenscherm boven de afsluiting is mogelijk.
  • Voor de inrichting van de groenzone (al dan niet gedeeltelijk voorzien van halfverharding) tussen schoolgebouw en buur dient een gemotiveerd inrichtingsplan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd te worden.
  • Groenbuffer en gesloten afsluiting zijn beiden verplicht.

Art. 6.3

  • De afsluiting dient van het gesloten type te zijn, bestaande uit steenachtige materialen. De hoogte blijft beperkt tot minimum 1.8m - maximum 2.2m op de kavelgrens.
  • De 3m brede zone wordt ingericht met struik- of haagmassieven en bomen, wintergroen
  • Groenbuffer en gesloten afsluiting zijn beiden verplicht.'

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2013 waarbij van dit eindadvies van de gecoro kennis werd genomen;

 

Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het voorlopig vastgestelde RUP aan te passen aan het eindadvies van de gecoro;

 

Overwegende om het aangepaste RUP definitief vast te stellen;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het eindadvies van de gecoro over het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Schoolomgeving Ninove'.

 

Artikel 2

Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Schoolomgeving Ninove', wordt aangepast aan het eindadvies van de gecoro en wordt definitief vastgesteld.

 

Artikel 3

Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Schoolomgeving Ninove' wordt binnen een termijn van dertig dagen bij aangetekende zending aan de deputatie van Oost-Vlaanderen, administratrief centrum 'Het Zuid', W. Wilsonplein 2, 9000 Gent; aan Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-vlaanderen, t.a.v. de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent; en aan Ruimte Vlaanderen, Phoenixgebouw 9de verdieping, Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel bezorgd.