GR20130620 punt 16: Sociale zaken - aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove

De raad,

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 200;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het lokaal overleg kinderopvang Ninove;

 

Overwegende dat op 21 mei 2013 een open vergadering van het lokaal overleg kinderopvang doorging, waarop alle partners inzake kinderopvang in Ninove werden uitgenodigd;

 

Overwegende dat de mogelijkheid werd geboden om schriftelijk een kandidatuur in te dienen vóór 21 mei 2013;

 

Overwegende dat de nieuwe samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang Ninove werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 mei 2013;

 

Gelet op de ingediende kandidaturen;

 

Handelend in geheime zitting en overgaande tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 32

-          aantal ja-stemmen: 32

-          aantal onthoudingen: /

-          aantal nee-stemmen: /

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming;

 

Beslist,

 

met 32 ja-stemmen

1 blanco-stem

 

Enig artikel

 

Volgende personen worden als lid van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove aangeduid:

Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang:

-          een vertegenwoordiger van de dienst voor opvanggezinnen Reddy Teddy.

-          Een vertegenwoordiger van de dienst voor opvanggezinnen Landelijke kinderopvang.

-          Een vertegenwoordiger van het erkende kinderdagverblijf De Hartjes.

-          Een vertegenwoordiger van het erkende kinderdagverblijf Zonnetje van vzw Breugelkind.

-          Een vertegenwoordiger van het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken.

-          Een vertegenwoordiger van het zelfstandig kinderdagverblijf Schanulleke.

-          Een vertegenwoordiger van de scholengemeenschap De Ster (katholiek onderwijs regio Ninove).

-          Een vertegenwoordiger van de scholen van het Gemeenschapsonderwijs te Ninove.

-          Een vertegenwoordiger van het scholennetwerk GeNi (gemeentescholen Ninove).

-          Een vertegenwoordiger van de gezinsbond Denderwindeke.

Een vertegenwoordiging van de gebruikers:

-          Mevr. Mieke Van Vaerenbergh, ouder en lid van de ouderraad Sanbas.

-          Dhr. Jordi Haelterman, ouder en huisarts.

-          Mevr. Annelies Lievers, ouder en voorzitter van de ouderraad Sanbas.

-          Mevr. Anne Sunaert, ouder en huisarts.

-          Een vertegenwoordiger van vzw De Dorpel, dienst voor begeleid wonen, als vertegenwoordiging van ouders met kinderen met een specifieke opvangbehoefte.

-          Een vertegenwoordiger van het Welzijnsoverleg Ninove, als vertegenwoordiging van kwetsbare gezinnen.

Het lokaal bestuur:

-          De schepen bevoegd voor kinderopvang.

-          De coördinator sociale zaken.

De afgevaardigde van Kind en Gezin.