GR20130620 punt 15: Sociale zaken - rondleidingen tentoonstelling borstkankerscreening - aanstellen vrijwillige gidsen - vaststellen forfaitaire onkostenvergoeding

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet,

 

Gelet op het besluit van 19 december 1997 van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie;

 

Gelet op het subsidiereglement van 6 april 2011 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, ter versterking van de lokale regiefunctie voor gezondheidsbevorderende activiteiten naar kansengroepen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2012 houdende de goedkeuring voor het indienen van een dossier zoals beschreven in het subsidiereglement ter versterking van de lokale regiefunctie voor gezondheidsbevorderende activiteiten naar kansengroepen, voor het project borstkankerscreening 2013;

 

Overwegende dat dit projectvoorstel in mei 2013 zal worden voorgelegd aan de deputatie, maar dat de gemeenten die in 2012 deze subsidie hebben bekomen, voorrang krijgen;

 

Overwegende dat het ontvangen van de subsidie tot op heden enkel mondeling werd bevestigd en dat er nog geen schriftelijke bevestiging werd ontvangen;

 

Overwegende dat de stad Ninove in 2012 een bedrag van € 9.303,25 heeft ontvangen voor het organiseren van het project gezond (t)huis en dat deze subsidie maximaal één keer kan verlengd worden;

 

Overwegende dat gedurende de hele maand september 2013 in het stadhuis een tentoonstelling over de borstkankerscreening zal worden georganiseerd;

 

Overwegende dat deze tentoonstelling door burgers en verenigingen gratis kan bezocht worden via een gegidste rondleiding;

 

Overwegende dat deze rondleidingen dienen gegeven te worden door vrijwillige gidsen, aangezien de personeelsleden van de dienst sociale zaken en Logo Dender vzw onvoldoende tijd hebben om alle rondleidingen te verzorgen;

 

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin;

 

Gelet op de informatienota van het stadsbestuur Ninove betreffende de rechten en de plichten van de organisatie en de vrijwilligers;

 

Overwegende dat de gidsen volgend profiel hebben:

-          Minstens 18 jaar oud

-          Een verplichte, gratis opleiding volgen, georganiseerd door Logo Dender vzw

-          Geïnteresseerd zijn in gezondheidsthema's, met in het bijzonder borstkankerpreventie

-          Openstaan voor alle doelgroepen

-          Een groep mensen kunnen boeien;

 

Overwegende dat voor de gidsen een forfaitaire onkostenvergoeding kan gegeven worden van  € 15,00 per halve dag (of per prestatie van maximum 4 uur) of € 30,00 per volledige dag (prestatie van maximum 8 uur) omdat de maximum vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2013 € 32,71 per dag en € 1.308,38 per jaar bedraagt;

 

Overwegende dat er € 1.500 aangerekend wordt op algemene rekening 613024 beleidsitem 098000 actieplan AP34BZ van de gewone begroting 2013;

 

Overwegende dat deze vrijwilligers verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen;

 

Overwegende dat de dienst sociale zaken een zo breed mogelijke oproep zal lanceren om kandidaat-vrijwilligers te bereiken;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De aanstelling van vrijwillige gidsen voor de organisatie van rondleidingen op de tentoonstelling over de borstkankerscreening wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De vrijwillige onkostenvergoeding van € 15,00 per halve dag of een prestatie van maximum 4 uur  en € 30,00 per volledige dag of een prestatie voor maximum 8 uur wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Voor de gidsen wordt een degelijke opleiding voorzien in samenwerking met Logo Dender vzw.

 

Artikel 4

 

De personeelsdienst zal instaan voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen.