GR20130620 punt 14: Personeel - goedkeuring verlenging beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 144 bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de beheersovereenkomst, opgemaakt in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling, tussen het stadsbestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat deze beheersovereenkomst afgesloten werd voor de duur van de lopende bestuursperiode;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 waarbij de beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling werd verlengd tot en met 30 juni 2013;

 

Overwegende dat men in het kader van synergie met het OCMW en het AGB DN dit project grondig wenst te evalueren vooraleer een definitieve beslissing getroffen wordt naar duurtijd toe;

 

Overwegende dat de meerwaarde zal onderzocht worden van dit tewerkstellingsproject op het aantal V.E. en de werkomstandigheden van het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Klateringen en op het aantal V.E. poetsvrouwen van het AGB DN voor de schoolgebouwen alsook de budgettaire weerslag binnen de lokale besturen en het AGB;

 

Overwegende dat in het budget 2013 voldoende kredieten werden voorzien onder 620300/090700/AP58BZ;

 

Overwegende dat dit project met één jaar kan worden verlengd, zodat de evaluatie na één volledig werkingsjaar (eind 2013) kan gebeuren vooraleer over een verlenging van het project tot het einde van de bestuursperiode beslist wordt;

 

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

  

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De beheersovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling, waarvan de tekst werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 19 juni 2012 en bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 13 september 2012, wordt verlengd tot en met 30 juni 2014.

 

Artikel 2

 

De tekst van artikel 9 van voormelde beheersovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: "De beheersovereenkomst afgesloten voor deze bestuursperiode wordt verlengd tot 30 juni