GR20130327 punt 9: Secretariaat - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap VZW - stadsafgevaardigde in de algemene vergadering

De raad

 

Gelet artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 1991 houdende enerzijds toetreding van de stad bij het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG) en anderzijds kennisneming van de statuten van de koepelorganisatie OVSG;

 

Gelet op de statuten van OVSG vzw, inzonderheid artikel 5§3 waarin bepaald wordt dat elk aangesloten bestuur in de algemene vergadering van OVSG vertegenwoordigd is met een lid, dat minstens de hoedanigheid van gemeenteraadslid moet hebben;

 

Overwegende dat het gebruikelijk is om na de vernieuwing van de gemeenteraad over te gaan tot de aanduiding van een nieuwe afgevaardigde van de stad in de algemene vergadering van OVSG;

 

Overwegende dat in de voorbije bestuursperiodes de schepen van onderwijs werd aangeduid als afgevaardigde van de stad in de algemene vergadering van OVSG;

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens en Stania Van Loo;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

Aantal stemmen op naam van Stania Van Loo: /;

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Katie Coppens, schepen, wordt namens de stad aangeduid om te zetelen in de algemene vergadering van het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG).

 

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing zal aan het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG), Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel worden opgestuurd.