GR20130327 punt 8: Secretariaat - Interlokale vereniging BibArt - Aanduiden beheerder en plaatsvervanger

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van Tom De Ridder, voorzitter stuurgroep van de interlokale vereniging BibArt, samenwerkingsverband van openbare bibliotheken in de regio;

 

Overwegende dat volgens artikel 9 van de statuten alle leden recht hebben op één mandaat;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Overwegende dat het past, voor de duur van deze bestuursperiode, een beheerder en plaatsvervanger aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Veerle Cosyns en Werner Somers als beheerder;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Veerle Cosyns: 19

Aantal stemmen op naam van Werner Somers: /;

 

Overwegende dat mevrouw Veerle Cosyns de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de kandidatuur van Paul De Schepper als plaatsvervanger;

 

plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Paul De Schepper;

 

Overwegende dat de heer Paul De Schepper de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Mevrouw Veerle Cosyns wordt aangesteld als beheerder bij de interlokale vereniging BibArt.

 

Artikel 2

De heer Paul De Schepper wordt aangesteld als plaatsvervanger bij de interlokale vereniging BibArt.

 

Artikel 3

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de interlokale vereniging BibArt.