GR20130327 punt 33: Stadsbudget 2013 - goedkeuring

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op de artikelen 16 tot en met 26 van het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, inzonderheid artikel 10, betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;

 

Overwegende dat het budget 2013 dient te worden vastgesteld overeenkomstig de nieuwe beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2013, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota;

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

9 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Het budget 2013 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

629.687,68

     A. Uitgaven

38.713.074,14

     B. Ontvangsten

39.374.761,82

 

 

II. Investeringen (B-A)

-12.114.766,24

     A. Uitgaven

12.114.766,24

     B. Ontvangsten

0,00

 

 

III. Andere (B-A)

-4.217.132,05

     A. Uitgaven

4.217.132,05

          1. Aflossingen financiële schulden

330.055,84

          2. Toegestane leningen

0,00

          3. Toegestane investeringssubsidies

3.887.076,21

          4. Overige transacties uitgaven

0,00

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

0,00

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

0,00

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0,00

          4. Overige transacties ontvangsten

0,00

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-15.702.210,61

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

17.500.641,00

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.798.430,39

 

 

VII. Bestemde gelden

0,00

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

1.798.430,39

 

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.