GR20130327 punt 31: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - voetweg 28 - tussen de Denderstraat en de Brusselsesteenweg (N8) - plaatsen stopbord

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat het aangewezen is om op voetweg nummer 28, gelegen tussen de Denderstraat en de Brusselsesteenweg (N8) een stopbord te plaatsen;

 

Overwegende dat voetweg nummer 28, gelegen naast Electro Vanden Borre, veelvuldig gebruikt wordt door fietsers;

 

Overwegende dat om veiligheidsredenen het aangewezen is deze borden te plaatsen langs beide uiteinden van deze voetweg;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Op voetweg nummer 28 ter hoogte van het kruispunt met de Denderstraat en de Brusselsesteenweg (N8) geldt dat bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen.

 

Artikel 2

 

Deze maatregel wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord B5.

 

Artikel 3

 

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.