GR20130327 punt 29: Openbare Werken - Wegen- en rioleringswerken en aanleg van snelheidsremmende maatregelen in de Krepelstraat te Denderwindeke - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (RioP) voor de aanneming van diensten

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de overeenkomst voor de toetreding van de gemeente tot de VMW als RioP vennoot werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat Aquafin vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente optreedt met alle rechten en plichten voor de werken die Aquafin van de gemeente overneemt, met name de aanleg van riolering en de daardoor noodzakelijke wegherstellingen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 16 maart 2010 waarbij het studiebureau Grontmij NV, met maatschappelijke zetel te Kunstlaan 3/4/5 te 1210 Brussel werd aangesteld als ontwerper voor de wegen- en rioleringswerken in de Krepelstraat te Denderwindeke;

 

Overwegende dat het project NIV 3016 – Krepelstraat Ninove deel uitmaakt van voormelde overeenkomst tussen de stad Ninove en de ontwerper;

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en VMW voor het rioolbeheer in de stad Ninove) bovenstaande studie wenst uit te voeren voor de wegen- en rioleringswerken in de Krepelstraat te Denderwindeke;

 

Overwegende dat daarom de met het studiebureau Grontmij afgesloten overeenkomst moet aangevuld worden met volgend artikel:

"Aquafin treedt vanaf 16 maart 2010 in de plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor de werken die Aquafin van de gemeente overneemt: wegen- en rioleringswerken en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken.";

 

Overwegende dat de rechten en plichten van de gemeente voor het resterende gedeelte van de werken in het gemeentelijk aandeel ongewijzigd blijven;

 

Overwegende dat de stad aansprakelijk blijft voor alle vroegere – die dateren/oorzaak vinden voor de hoger aangehaalde data van ondertekening – verbintenissen, schadegevallen en beslissingen die zij op zich heeft genomen en Aquafin hiervoor vrijwaren;

 

Overwegende dat de gemeente eveneens verantwoordelijk blijft voor het resterend gedeelte van de werken in het gemeentelijk aandeel zoals alle (weg)verfraaiingswerken;

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Grontmij voor de aanneming van de diensten voor het project voor de wegen- en rioleringswerken en de aanleg van snelheidsremmende maatregelen die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Grontmij wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst tussen de stad Ninove en het studiebureau Grontmij van 16 maart 2010.

De stad blijft verantwoordelijk voor het resterend gedeelte van de werken in het gemeentelijk aandeel zoals alle (weg)verfraaiingswerken.