GR20130327 punt 27: Communicatie - overzicht klachten 2012

De raad

 

Gelet op het reglement en de procedure klachtenbehandeling, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007;

 

Gelet op artikel 6 § 1 van het klachtenreglement dat bepaalt dat driemaandelijks aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten);

 

Gelet op artikel 6 § 2 van het klachtenreglement dat bepaalt dat jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten);

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2012 akte nam van de behandelde klachten in de periode november 2011 – maart 2012, op 11 september 2012 van de behandelde klachten in de periode april 2012 – juni 2012, op 16 oktober 2012 van de behandelde klachten in de periode juli 2012– september 2012 en op 5 februari 2013 van de behandelde klachten in de periode oktober 2012 – december 2012;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

kennis te nemen van de behandelde klachten in de periode januari 2012 - december 2012.