GR20130327 punt 25: Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt - samenstelling personeels- en oudergeleding schoolraad - kennisneming

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 12§1, laatste lid en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Overwegende dat de mandaten van de bestaande schoolraden aflopen op 31 maart 2013;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 waarbij het collegebesluit van 26 februari 2013 houdende goedkeuring van het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove, werd bekrachtigd;

 

Gelet op de aanduiding door de ouderraden van de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre en van de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt van de vijf effectieve vertegenwoordigers van de oudergeleding in de schoolraad;

 

Overwegende dat de personeelsgeleding in de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 waarbij het collegebesluit van 26 februari 2013 houdende goedkeuring van verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, werd bekrachtigd;

 

Gelet op de processen-verbaal van 12 maart 2013 waaruit blijkt dat er in elke vestigingsplaats slechts één kandidatuur voor de samenstelling van de personeelsgeleding werd ingediend, zodat er geen verkiezingen dienden georganiseerd te worden en de kandidaten van rechtswege als verkozen worden beschouwd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de aanduiding van volgende personen als effectief lid in de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt:

a. Namens het personeel:

Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre:

-administratieve vestigingsplaats Voorde: Patricia Aurousseau, vastbenoemde kleuteronderwijzeres, Arbeidstraat 6, 9400 Ninove

-vestigingsplaats Appelterre 13A: Sarah De Turck, vastbenoemde kleuteronderwijzeres, Zuurstraat 31, 9400 Voorde

-vestigingsplaats Appelterre 18: Kristien Beeckman, vastbenoemde onderwijzeres, Aalstersesteenweg 344A, 9400 Ninove

Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt:

-administratieve vestigingsplaats Seringen: Sandra Appelmans, vastbenoemde kleuteronderwijzeres, Lange Muren 55, 9400 Ninove

-vestigingsplaats Nederhasselt: Carla Visser, vastbenoemde onderwijzeres, Molenstraat 22, 9450 Denderhoutem

 

b. Namens de ouders

Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre:

-administratieve vestigingsplaats Voorde: Lydia Pocket, Zevenhoek 4, 9400 Voorde

-vestigingsplaats Appelterre 13A: Barbara De Coninck, Neerstraat 81, 9400 Appelterre-Eichem

-vestigingsplaats Appelterre 48: Evenepoel Mieke, Bronstraat 3 , 9400 Appelterre-Eichem

Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt:

-administratieve vestigingsplaats Seringen: Marjolein Van der Poorten, Brakelsesteenweg 161, 9406 Outer

-vestigingsplaats Nederhasselt: Frank Danckaert, Luipendaalstraat 10, 9404 Aspelare

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt.