GR20130327 punt 23: Logistiek/patrimoniumbeheer - uitbreiding tuin kinderdagverblijf Zonnetje in de Abdijstraat te Ninove - goedkeuring

Het amendement van raadslid F. De Ville (Sp.a-Groen) om de volgende wijzigingen aan het ontwerp van beslissing aan te brengen wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen (Open VLD, CD&V en Sp.a-Groen):

 

- Art. 4 - De gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op € 50 per maand en zal maandelijks uiterlijk de 10e worden gestort op bankrekeningnummer BE97 0910 0031 2449 – GKCCBEBB van de stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

 

- Art. 4bis – De gebruiker zal alle belastingen ten laste nemen die op het in artikel 1 vermelde goed worden geheven, hetzij gewone, hetzij buitengewone, hetzij jaarlijkse, hetzij eenmalige.

 

- Art. 4ter – De grondeigenaar, eerstgenoemde, geeft toelating aan de gebruiker, tweedegenoemde, om een afsluiting op het in gebruik gegeven terrein te plaatsen. De te plaatsen afsluiting door kinderdagverblijf Zonnetje dient een zekere afstand te behouden met de afsluiting van de aanpalende buurman omwille van de veiligheid voor de kinderen (o.a. dieren van de aanpalende buurman). Heet stuk tuin tussen de afsluiting van de aanpalende buurman en de te plaatsen afsluiting door kinderdagverblijf Zonnetje dient aan de zijkanten afgesloten te worden met twee poortjes die dezelfde hoogte hebben als de afsluiting en die enkel toegankelijk is voor het Zonnetje en door deze laatste tevens die te worden onderhouden.

 

De raadsleden (Forza en N-VA) nemen niet deel aan de stemming over het amendement.

  

Schepen K. Coppens (Sp.a-Groen) stelt voor om het dossier te verdagen.

De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.