GR20130327 punt 22: Secretariaat - aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - gunning

Het voorstel van Forza Ninove om het dossier te verdagen wordt verworpen met 9 ja-stemmen (Forza Ninove), 19 nee-stemmen (Open VLD, Sp.a-Groen en CD&V) en 5 onthoudingen (N-VA)

  

De raad

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 232 en volgende;

 

Gelet op het decreet van 29 juni 2012 houdende wijziging van het gemeentedecreet waarbij een artikel 243bis aan het gemeentedecreet werd toegevoegd;

 

Overwegende dat dit artikel 243bis als volgt luidt: "De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening en op de regelmatigheid van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.";

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 waarbij het bijzonder bestek voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris voor het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de jaren 2012, 2013 en 2014, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2013 waarbij de lijst van de te raadplegen bedrijfsrevisoren werd vastgesteld;

 

Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes van 18 februari 2013 waaruit blijkt dat volgende bedrijfsrevisoren een offerte hebben ingediend:

- VGD, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

- Ben Lanckman, Aalstersesteenweg 109, 9400 Ninove

- Van Cauter-Saeys en Co, Gentse Steenweg 55, 9300 Aalst

- Eli Verstappen, Ophemstraat 19, 9400 Ninove;

 

Overwegende dat het nazicht van de offertes als volgt gebeurde:

 

Uitsluitingscriteria

Bedrijf

VGD

Lanckman

Van Cauter

Eli Verstappen

1. verklaring op eer geen uitsluitingsgevallen

ok

ok

ok

ok

2. RSZ-attest

niet ok

ok

ok

niet ok

3. verklaring op erewoord geen onafhankelijkheids- of onverenigbaarheidsprobleem

ok

ok

ok

ok

 

Selectiecriteria

Bedrijf

VGD

Lanckman

Van Cauter

Eli Verstappen

1. bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering

niet ok

niet ok

ok

niet ok

2. 5 jaar ervaring binnen overheid

ok

niet ok

ok

niet ok

3. 5 gelijkaardige opdrachten laatste 3 jaar

ok

niet ok

ok

niet ok

 

Gunningscriterium

Bedrijf

VGD

Lanckman

Van Cauter

Eli Verstappen

prijs

3.540

3.900

3.000

12.450

opmerkingen

50u, excl. BTW, excl. indexatie

excl. BTW, excl. indexatie

excl. BTW, excl. indexatie

excl. BTW, excl. indexatie

 

Overwegende dat de firma Van Cauter-Saeys & Co als enige bieder voldoet aan zowel de uitsluitings- als selectiecriteria van het bestek en tevens bij het gunningscriterium "prijs" de goedkoopste offerte heeft ingediend, voor een bedrag van € 3.000, btw en indexatie exclusief, zodat het wenselijk is de opdracht aan deze firma te gunnen;

 

Overwegende dat de firma Van Cauter-Saeys & Co toch de goedkoopste offerte heeft ingediend en het bijgevolg weinig zin heeft om bij de andere firma's de ontbrekende documenten op te vragen;

 

Beslist,

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

9 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Enig artikel

 

De firma Van Cauter-Saeys & Co, Gentse Steenweg 55, 9300 Aalst (btw 438 507 702), die als enige bieder voldeed aan zowel de uitsluitings- als selectiecriteria van het bestek en tevens bij het gunningscriterium "prijs" de goedkoopste offerte indiende, wordt aangesteld als commissaris voor het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove, voor de jaren 2012, 2013 en 2014, tegen de prijs van haar offerte, zijnde € 3.000/jaar, btw en indexatie exclusief.