GR20130327 punt 1: Bestuursnota 2013-2018 - kennisneming

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de bestuursnota van de bestuursmeerderheid (Open VLD, CD&V, Sp.a-Groen);

 

Overwegende dat deze bestuursnota op het einde van dit jaar budgettair vertaald wordt in het meerjarenplan 2014-2019 en dat dit meerjarenplan dan aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Beslist,

 

 

Artikel 1

 

Kennis wordt genomen van de bestuursnota 2013-2018.

 

Artikel 2

 

Over de bestuursnota 2013-2018 zal op de volgende vergadering van de gemeenteraad een debat gevoerd worden.