GR20130311 punt AP3: Voorstel van raadslid Werner Somers tot invoering van een verplichting voor de leden van het college van burgemeester en schepenen om nevenfuncties openbaar te maken

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Bepaalde leden van het college van burgemeester en schepenen vervullen nevenfuncties buiten de publieke sfeer. Teneinde belangenverstrengeling te voorkomen is het wenselijk de leden van het schepencollege te verplichten nevenfuncties die geen verband houden met de uitoefening van hun ambt openbaar te maken.

 

Tevens stel ik voor een verbod in te voeren op de vervulling van nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het ambt van burgemeester of schepen. De gemeenteraad neemt in dat geval een besluit waarin de redenen voor de onverenigbaarheid van de nevenfunctie met het ambt van burgemeester of schepen worden aangegeven.

 

Ik vraag de goedkeuring van het onderstaande reglement.

 

Reglement inzake de verplichting voor de leden van het college van burgemeester en schepenen om nevenfuncties openbaar te maken

 

Artikel 1

 

De leden van het college van burgemeester en schepenen maken binnen de drie maanden na hun eedaflegging de nevenfuncties openbaar die zij niet vervullen uit hoofde van hun ambt. Deze verplichting geldt eveneens voor nevenfuncties die zij vervullen als vertegenwoordiger van een rechtspersoon.

 

De openbaarmaking van de nevenfuncties geschiedt door overhandiging van de lijst met nevenfuncties aan de stadssecretaris. De gemeenteraad neemt kennis van de nevenfuncties die de leden van het college van burgemeester en schepenen hebben meegedeeld. Het overzicht van de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en schepenen ligt ter inzage op het stadhuis en wordt gepubliceerd op de webstek van de stad Ninove.

 

De leden van het college van burgemeester en schepenen melden hun voornemen tot aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie aan de stadsecretaris. De gemeenteraad neemt hiervan akte tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

 

Artikel 2

 

De leden van het college van burgemeester en schepenen vervullen geen nevenfuncties waarvan de uitoefening onverenigbaar is met hun ambt, dan wel ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun ambt.

 

De gemeenteraad kan bij een met redenen omkleed besluit verklaren dat de vervulling van een nevenfunctie onverenigbaar is met het ambt van burgemeester of schepen, dan wel ongewenst is met het oog op een goede vervulling van dit ambt. In dat geval moet de betrokkene binnen een termijn van 30 dagen aan de stadssecretaris meedelen of hij de onverenigbaar of onwenselijk verklaarde nevenfunctie desalniettemin wenst uit te oefenen of verder wenst uit te oefenen. Indien de betrokkene niet aan de onverenigbaar of onwenselijk verklaarde nevenfunctie verzaakt en evenmin ontslag neemt uit zijn ambt, worden zijn bevoegdheden waarmee de nevenfunctie onverenigbaar is of voor de uitoefening waarvan de nevenfunctie onwenselijk is, overgedragen aan een ander lid van het college van burgemeester en schepenen."