GR20130311 punt AP2: Motie van raadslid Werner Somers strekkende tot herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove', deelplan 'Specifiek regionaal bedrijventerrein Brakelsesteenweg'

 Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn motie vermeld:

 

"De gemeenteraad,

 

Gelet op de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove' door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening op 19 oktober 2012;

 

Gelet op het deelplan 'Specifiek regionaal bedrijventerrein Brakelsesteenweg' dat van dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan deel uitmaakt;

 

Overwegende dat dit deelplan voorziet in de ontwikkeling van een zogenaamd retailpark met een bruto vloeroppervlakte van 10.600 m² in het gedeelte van het plangebied ten noorden van de Brakelsesteenweg;

 

Overwegende dat de komst van een retailpark langs de Brakelsesteenweg met een bruto vloeroppervlakte van 10.600 m² en met ruime gratis parkeermogelijkheden een aanzienlijke negatieve impact dreigt te hebben op het handelsapparaat in het stadscentrum;

 

Gelet op de reeds bestaande leegstaand in het stadscentrum;

 

Gelet op de noodzaak van een kernversterkend winkelbeleid, waarmee de komst van een grootschalig retailpark langs de Brakelsesteenweg onverenigbaar is;

 

Overwegende dat het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen geen taakstelling voor kleinhandel bevat en dat de noodzaak van een specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel niet wordt aangetoond aan de hand van een objectieve behoeftestudie, nog afgezien van de weerslag van een dergelijk bedrijventerrein op de levensvatbaarheid van de bestaande handelszaken, in het bijzonder in het stadscentrum;

 

Overwegende dat de theoretische capaciteit van de Brakelsesteenweg op dit ogenblik al ruimschoots wordt overschreden en dat de situatie aanzienlijk dreigt te verslechteren als gevolg van de ontwikkeling van een retailpark ten noorden van de Brakelsesteenweg;

 

Gelet op het feit dat volgens het Plan-MER het bijkomende verkeer een significant tot zeer significant negatief effect zal hebben, waarbij er sprake is van een toename van het personen- en vrachtverkeer met 15 tot 35% en op piekmomenten zelfs tot 50%;

 

Overwegende dat ten zeerste te betwijfelen valt of de negatieve effecten op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid, alsook op de oversteekbaarheid en de doorstroming, kunnen worden gecompenseerd door de in het vooruitzicht gestelde herinrichting van de N8 ter hoogte van het plangebied;

 

Overwegende dat geen enkele garantie bestaat dat het gesuggereerde ontsluitingsconcept voor het retailpark kan worden gerealiseerd en dat gedetailleerde plannen ontbreken die toelaten de technische haalbaarheid van de voorgestelde herinrichting te beoordelen;

 

Overwegende dat het onaanvaardbaar is dat niet de minste duidelijkheid bestaat over de impact die een herinrichting van de N8 zal hebben op de handelszaken die thans zijn gevestigd tussen de rotondes die zouden worden aangelegd aan de uiteinden van de te ontwikkelen kleinhandelszone; 

 

Overwegende dat de realisatie van 2 X 2 rijstroken tussen de rotondes plus een aanliggend fiets- en voetpad aan beide zijden ertoe dreigt te leiden dat een aantal bestaande handelszaken zijn parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk zal verliezen;

 

Overwegende dat de N8 deel uitmaakt van een route voor uitzonderlijk vervoer van de zwaarste klasse en dat niet duidelijk is wat de gevolgen van de herinrichting van deze weg voor het uitzonderlijk vervoer zullen zijn;

 

Overwegende dat er voor de ontwikkeling van een retailpark ten noorden van de Brakelsesteenweg geen voldoende draagvlak bestaat in de gemeenteraad;

 

Vraagt de provincieraad van Oost-Vlaanderen de procedure te starten tot herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove' teneinde het deelplan 'Specifiek regionaal bedrijventerrein Brakelsesteenweg' op te heffen, wat het gedeelte van het plangebied ten noorden van de Brakelsesteenweg (retailpark) betreft."