GR20130311 punt 8: Politie - Politiebegroting 2013 - gewone- en buitengewone dienst

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 49 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2013 ten behoeve van de politiezones;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het ontwerp van begroting 2013, gewone- en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begroting 2013 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Overwegende dat de Federale Minister van Binnenlandse Zaken de opstelling van een meerjarenplanning voor 2013 nog niet oplegt maar wel aanbeveelt;

 

Overwegende evenwel dat nog geen model van meerjarenplanning door de minister voorgeschreven is;

 

Overwegende dat wellicht daarom nog geen softwarepakket ter beschikking gesteld is door de leverancier van de software voor de Politiezone Ninove, de NV Cevi;

 

Overwegende dus dat de politiebegroting 2013 niet vergezeld is van een meerjarenplanning;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De politiebegroting 2013 – gewone- en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld:

 

Gewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2012

     206.844,00

Ontvangsten

  6.317.273,32

Uitgaven

  6.681.634,64

Saldo Eigen Dienstjaar

   -364.361,32

Saldo Vorige Jaren

   -200.537,54

Saldo Overboekingen

     400.000,00

Resultaat Begroting 2013

   -164.898,86

Algemeen Resultaat 2013

       41.945,14

 

Buitengewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2012

         1.570,00

Ontvangsten

     270.550,00

Uitgaven

     270.550,00

Saldo Eigen Dienstjaar

                0,00

Saldo Vorige Jaren

                0,00

Saldo Overboekingen

                0,00

Resultaat Begroting 2013

                0,00

Algemeen Resultaat 2013

         1.570,00

 

Artikel 2

 

De begroting wordt voor goedkeuring gestuurd aan de provinciegouverneur.