GR20130311 punt 40: Politie - Personeel - Tijdelijke aanwerving wegens specifieke opdracht van een personeelslid van het niveau C

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikelen 56 en 118, tweede lid;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid artikel 26;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneur in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 – nieuwe lokale politie – eengemeentezone en meergemeentezones – administratief toezicht  - specifiek en gewoon toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief BZ/2002/12 van 27 september 2002 - het administratief toezicht op de gemeenten en politiezones – wijzigingen van het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2006 waarbij een personeelslid van het niveau C werd toegevoegd aan de personeelsformatie met het oog op de administratieve afhandeling van de vastgestelde verkeersinbreuken;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 mei 2006 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader werd goedgekeurd door het specifiek federaal toezicht;

 

Gelet op het financieel verslag opgesteld door de korpschef waarin vermeld staat dat nieuwe calog-personeelsleden voor de dienst verkeer in het raam van de verkeersveiligheid kunnen worden betaald met de gelden van het verkeersveiligheidsfonds;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2007 waarbij de personeelsformatie van het operationeel kader werd gewijzigd. Voor wat betreft de aanwerving van personeelsleden voor de verkeersdienst wordt de omzendbrief van 30 maart 2007 toegepast m.a.w. inzake het verkeersveiligheidsfonds moet een evenwichtigere verdeling van de middelen worden nagestreefd door onder meer de aanwerving van personeel;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2008 waarbij mevrouw Véronique Sioen werd aangeworven op 1 maart 2008 voor de periode van 1 jaar voor een halftijdse betrekking (19 uren) van het niveau C;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2009 waarbij mevrouw Véronique Sioen werd aangeworven op 1 maart 2009 voor de periode van 1 jaar voor een voltijdse betrekking (38 uren) van het niveau C;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 februari 2010 waarbij de aanstelling van mevrouw Véronique Sioen met ingang van 1 maart 2010 in contractueel dienstverband werd verlengd voor de periode van 1 jaar voor een voltijdse betrekking (38 uren) van het niveau C;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2011 waarbij de aanstelling van mevrouw Véronique Sioen met ingang van 1 maart 2011 in contractueel dienstverband werd verlengd voor de periode van 1 jaar voor een voltijdse betrekking (38 uren) van het niveau C;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2012 waarbij de aanstelling van mevrouw Véronique Sioen met ingang van 1 maart 2012 in contractueel dienstverband werd verlengd voor de periode van 1 jaar voor een voltijdse betrekking (38 uren) van het niveau C;

 

Overwegende dat de administratieve afhandeling van de verkeersinbreuken gebeurt door het burgerpersoneelslid niveau C en daardoor het politiepersoneel operationeel kan worden ingezet;

 

Overwegende dat voor de goede werking van de verkeersdienst van de politiezone Ninove het noodzakelijk is dat de tijdelijke aanwerving wegens specifieke opdracht wordt voortgezet;

 

Gelet op de noodzaak om de administratie binnen de verkeersdienst binnen de gestelde termijnen af te werken;

 

Gelet op het advies van CP Benny Van Holder van 15 januari 2013 betreffende het functioneren van mevrouw Véronique Sioen binnen de verkeersdienst;

 

Gaat over tot de geheime stemming

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-         Aantal raadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 29

-         Aantal ja-stemmen: 29

-         Aantal nee-stemmen: /

-         Aantal onthoudingen: /

Vier gemeenteraadsleden nemen niet deel aan de geheime stemming.

 

Beslist,

 

 

met 29 ja-stemmen

4 blanco-stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanstelling van mevrouw Véronique Sioen – geboren te Zottegem op 10 maart 1970 – Ophemstraat 43 te 9400 Ninove wordt met ingang van 1 maart 2013 voltijds (38 uur) in contractueel dienstverband verlengd voor een functie van het niveau C voor de periode van één jaar.

 

Artikel 2

 

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt aan Véronique Sioen meegedeeld.

 

Artikel 4

 

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan het sociaal secretariaat GPI.