GR20130311 punt 36: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – Lengtebeperking: Stationsstraat/Biezenstraat te Ninove - Stadswegen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzonderde plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat voertuigen langer dan 10 m voor heel wat verkeershinder zorgen in de Stationsstraat en Biezenstraat te Ninove;

 

Overwegende dat beide straten een geringe breedte hebben waardoor manoeuvers bijzonder moeizaam zijn en het voor langere voertuigen zelfs onmogelijk wordt;

 

Overwegende dat het opportuun is om in de Stationsstraat af te draaien (2de gedeelte richting Biezenstraat, vanaf het kruispunt met de Weggevoerdenstraat en Dreefstraat in de rijrichting van de Biezenstraat) en de Biezenstraat te Ninove de toegang te verbieden voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan 10 m;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

In de Stationsstraat (2de gedeelte richting Biezenstraat, vanaf het kruispunt met de Weggevoerdenstraat en Dreefstraat in de rijrichting van de Biezenstraat) en de Biezenstraat te Ninove wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan 10 m.

 

Signalisatie: verbodsbord C25 (10 m)

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit

en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.