GR20130311 punt 35: Aanleg van een overloopgebied langs de Beverbeek te Aspelare - Definitieve goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel

 De raad

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de collegebeslissing van 4 januari 2000 waarbij de opdracht voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van drie overloopgebieden langs onbevaarbare waterlopen te Aspelare en Outer werd toegewezen aan de NV D+A Consult, Meiboom 26 te 1500 Halle mits de prijs van € 54.536,37 + € 11.452,63 = € 65.989;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2004 waarbij het ontwerp voor de aanleg van de overloopgebieden Kabbeek te Aspelare, Beverbeek te Aspelare en Molenbeek te Outer, geraamd op € 362.756,22, btw inclusief, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat werd geopteerd om het gebundeld dossier van de overloopgebieden in Outer en Aspelare op te splitsen;

 

Overwegende dat voor de aanleg van het overloopgebied in Aspelare grondinnemingen moeten gebeuren en erfdienstbaarheden moeten gevestigd worden;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 waarbij het onteigeningsplan met onteigeningstabel en het plan voor de vestiging van een erfdienstbaarheidzone van overlopen  voorlopig werd goedgekeurd en waarbij aan het college van burgemeester en schepenen machtiging werd gegeven tot het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat het onteigeningsbundel van 3 september 2012 tot 18 september 2012 ter inzage werd gelegd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting waaruit blijkt dat de volgende personen een bezwaarschrift indienden:

 

- de heer en mevrouw Tourné-Cuvelier, Waagstraat 2 te 9404 Aspelare

- de heer en mevrouw Matthys-De Raedt, Hoogstraat 205 te 9472 Denderleeuw;

 

Gelet op de brief van 25 september 2012 waarbij de bezwaren voor advies werden opgestuurd naar het studiebureau D+A-Consult;

 

Gelet op het advies van 20 december 2012 van het studiebureau waarin de verschillende opmerkingen/bezwaren als volgt worden behandeld:

 

- de heer en mevrouw Tourné-Cuvelier:

 

Overwegende dat voornoemd bezwaar stelt dat de studie niet cijfermatig onderbouwd is, dat de stuwinstallatie moet hersteld worden, dat de stad voor de verkaveling ter hoogte van de Halfstraat geen verkavelingsvergunning had mogen afleveren en hij de meandering van de Beverbeek in vraag stelt;

 

Gelet op het advies van het studiebureau om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

 

Overwegende dat in het kader van de MER-ontheffing voor dit project in maart 2009 een hydraulische studie werd uitgevoerd door de NV Libost. In deze studie werden de niveaus bepaald tot waar het water zou komen te staan bij welk type regenbui. De stad heeft hierna geopteerd om een beschermingsniveau voor een regenbui met een terugkeerperiode van 100 jaar aan te nemen. Om dit beschermingsniveau te bekomen is de aanleg van dijken noodzakelijk. Eenvoudig herstel van de bestaande stuwinstallatie is hiertoe niet voldoende;

 

Overwegende dat de vergunning voor de verkaveling aan de Halfstraat ingevolge weigering door de stad en na beroep van de verkavelaar, verleend werd door de deputatie;

 

Overwegende dat de meandering van de Beverbeek en de bijhorende natuurtechnische inrichting werd opgelegd door het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van het verkrijgen van de MER-ontheffing;

 

- de heer en mevrouw Matthys-De Raedt:

Overwegende dat dit bezwaar stelt dat voetweg 64 niet meer bestaat en dat zij geen onteigening wensen waardoor hun percelen gescheiden worden, zij stellen het bochtige tracé in vraag en zij stellen de aanleg van een talud op perceel sectie B 736 voor;

 

Gelet op het advies van het studiebureau om het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de scheiding van hun percelen en de afgeschafte voetweg. Het studiebureau stelt tevens voor de overige punten in het bezwaar ongegrond te verklaren;

 

Overwegende dat voetweg 64 in 1977 volledig werd afgeschaft. Het bochtige tracé is er omdat hiermee het natuurlijk talud tussen 738 e en de achterliggende percelen wordt gevolgd. Tussen de percelen 738 d en de achterliggende percelen is er reeds een natuurlijk talud. Toch wordt het dijkprofiel hier verder doorgetrokken. Het dijkprofiel wordt aangelegd in leemhoudende klei en moet voorkomen dat het natuurlijk talud na verloop van tijd zou gaan eroderen door het water. De dijk wordt eigendom van de stad en is dan ook altijd door de stad te beheren en te onderhouden. De dijk wordt ook doorgetrokken achter perceel 746 h zodat het water hier op een voldoende afstand van de achterliggende constructie blijft;

 

Overwegende dat door de aanleg van de dijk de percelen van elkaar gescheiden worden en daarom stelt het studiebureau voor de voorziene afsluiting plaatselijk te onderbreken en een overrijdbare doorgang te voorzien;

 

Overwegende dat een talud op perceel 736 geen nut heeft, omdat de niveaus van dit perceel hoger gelegen zijn dan de dijk die wordt aangelegd;

 

Overwegende dat het ontwerp, het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief kunnen worden goedgekeurd;

 

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

9 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Tourné-Cuvelier wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard en als volgt weerlegd:

 

In het kader van de MER-ontheffing voor dit project werd in maart 2009 een hydraulische studie uitgevoerd door de NV Libost. In deze studie werden de niveaus bepaald tot waar het water zou komen te staan bij welk type regenbui. De stad heeft hierna geopteerd om een beschermingsniveau voor een regenbui met een terugkeerperiode van 100 jaar aan te nemen. Om dit beschermingsniveau te bekomen is de aanleg van dijken noodzakelijk. Eenvoudig herstel van de bestaande stuwinstallatie is hiertoe niet voldoende.

 

De vergunning voor de verkaveling aan de Halfstraat werd ingevolge weigering door de stad en na beroep van de verkavelaar, verleend door de deputatie.

 

De meandering van de Beverbeek en de bijhorende natuurtechnische inrichting werd opgelegd door het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van het verkrijgen van de MER-ontheffing.

 

Artikel 2

 

Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Matthys-De Raedt wordt ontvankelijk en gegrond verklaard voor de scheiding van hun percelen en de afgeschafte voetweg. Voor de overige punten wordt het bezwaar ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

 

Voetweg 64 werd in 1977 volledig afgeschaft. Het bochtige tracé is er omdat hiermee het natuurlijk talud tussen 738 e en de achterliggende percelen wordt gevolgd. Tussen de percelen 738 d en de achterliggende percelen is er reeds een natuurlijk talud. Toch wordt het dijkprofiel hier verder doorgetrokken. Het dijkprofiel wordt aangelegd in leemhoudende klei en moet voorkomen dat het natuurlijk talud na verloop van tijd zou gaan eroderen door het water. De dijk wordt eigendom van de stad en is dan ook altijd door de stad te beheren en te onderhouden. De dijk wordt ook doorgetrokken achter perceel 746 h zodat het water hier op een voldoende afstand van de achterliggende constructie blijft.

 

Omdat door de aanleg van de dijk de percelen van elkaar gescheiden worden, wordt de voorziene afsluiting plaatselijk onderbroken en een overrijdbare doorgang voorzien.

 

 

Artikel 3

 

Het onteigeningsplan en de onteigeningstabel voor de aanleg van het overstromingsgebied langs de Beverbeek te Aspelare wordt definitief goedgekeurd.