GR20130311 punt 34: 34. Aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer - Definitieve goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel

De raad

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de collegebeslissing van 4 januari 2000 waarbij de opdracht voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van drie overloopgebieden langs onbevaarbare waterlopen te Aspelare en Outer werd toegewezen aan de NV D+A Consult, Meiboom 26 te 1500 Halle mits de prijs van € 54.536,37 + € 11.452,63 = € 65.989;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2004 waarbij het ontwerp voor de aanleg van de overloopgebieden Kabbeek te Aspelare, Beverbeek te Aspelare en Molenbeek te Outer, geraamd op € 362.756,22, btw inclusief, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat werd geopteerd om het gebundeld dossier van de overloopgebieden in Outer en Aspelare op te splitsen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij het onteigeningsplan voor de bovengrondse innemingen, de plannen voor de vestiging van de erfdienstbaarheidzone van overstroming en de onteigeningstabel, voorlopig werd goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd tot het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat het onteigeningsbundel van 27 juni 2012 tot 12 juli 2012 ter inzage werd gelegd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat de volgende personen een schriftelijk/mondeling bezwaar indienden:

 

- de heer Hedwig Van Der Haegen, Zevenkotenstraat 10 te 9406 Outer

- mevrouw Magda Deryck, Paardeveldstraat 45A te 9400 Ninove

- mevrouw Maria Berlengee, Muylemstraat 146 te 9400 Ninove

- de heer en mevrouw Frans Heyse-Marie-Jeanne D'Haeseleer, Lebekestraat 6 te 9406 Ninove

- de heer Edwig D'Haese, Godeystraat 21 A te 9406 Outer

- de heer Paul Van Der Haegen, Pollare-Dorp 79 te 9401 Pollare

- de heer en mevrouw Paul Matthys - A. Debekker, Nederhasseltstraat 190 te 9400 Ninove;

 

Gelet op de brief van 3 september 2012 waarbij alle bezwaren voor advies werden opgestuurd naar het studiebureau D+A-Consult;

 

Gelet op het advies van 20 december 2012 van het studiebureau D+A waarin de verschillende opmerkingen/bezwaren als volgt worden behandeld:

 

- de heer Hedwig Van Der Haegen:

 

Overwegende dat het bezwaarschrift van de heer Hedwig Van Der Haegen stelt dat er in de voorziene overloopzone hout wordt gestapeld, dat regelmatig in het water zal komen te liggen en aldus onbruikbaar wordt;

 

Gelet op het advies van het studiebureau om dit bezwaar niet te verwerpen maar met de eigenaar een vergoeding overeen te komen voor het verlies van het aanwezige hout en aan de eigenaar te melden dat er nog steeds hout kan gestapeld worden aan de westelijke zijde van het perceel, zo kort mogelijk tegen de losweg of dat aan de eigenaar een onrotbare constructie wordt aangeboden zodat het hout op het dijkniveau wordt gestapeld;

 

 

- Mevrouw Magda Deryck:

 

Overwegende dat deze mevrouw meldt dat zij op het ogenblik van het openbaar onderzoek waarvoor zij werd aangeschreven geen eigenaar meer is en dat de nieuwe eigenaar Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen is;

 

Overwegende dat dit geen bezwaar betreft;

 

- Mevrouw Maria Berlengee:

Overwegende dat deze mevrouw stelt dat zij een kapmachtiging heeft gekregen om bomen te rooien en of de nieuwe bomen nog wel dienen aangeplant te worden;

 

Overwegende dat mevrouw een kapmachtiging ontvangen heeft waarin vermeld staat dat de gekapte oppervlakte dient herbebost te worden. De voorwaarden van deze kapmachtiging zijn bindend;

 

Overwegende dat dit geen bezwaar betreft;

 

- De heer en mevrouw Frans Heyse - Marie-Jeanne D'Haeseleer:

 

Overwegende dat het bezwaarschrift stelt dat er dieren worden gestald op zijn perceel dat in het overstromingsgebied zal komen te liggen;

 

Overwegende dat er 30-50 cm water kan worden verwacht in deze stal en daarom adviseert het studiebureau om geen dieren meer te stallen in de constructie die tevens groter is dan vroeger vergund werd (9m²);

 

Gelet op het advies van het studiebureau om dit bezwaar te verwerpen;

 

-De heer Edwig D'Haese:

 

Overwegende dat in dit bezwaarschrift voorgesteld wordt om de dijk 2 à 3 meter op te schuiven;

 

Overwegende dat het studiebureau adviseert dit bezwaar te verwerpen omdat de Godeystraat behouden blijft zoals ze nu is. Naast de bestaande weg komt een zachte berm van 1,50 meter en de teen van het talud heeft een plantvrije strook van 1,50 meter. Zodoende blijft er voldoende ruimte om de garage uit te rijden. De 3 meter vrije ruimte tussen de gracht en het talud voor de dijk die loodrecht loopt op de Zevenkotenstraat is voorzien voor de stabiliteit van het dijklichaam. Ter hoogte van het kunstwerk is een zone voorzien waar onderhoudsvoertuigen zich kunnen plaatsen naast de Godeystraat;

 

-De heer Paul Van Der Haegen:

 

Overwegende dat het bezwaarschrift stelt dat de dijk beter zou aangelegd worden dieper in het natuurgebied, dat de berm dient verlengd tot de Kraaibroekdreef en dat de bestaande grachten regelmatig moeten gekuist worden;

 

Gelet op het advies van het studiebureau;

 

Overwegende dat de dijken wanneer ze dieper in het natuurgebied worden aangelegd onvoldoende toegankelijk zouden zijn voor onderhoud en de bediening van de schuif. Door ze te voorzien langs de Godeystraat wordt een maximaal bergingsvolume in het bekken van het overstromingsgebied  bekomen en zijn de dijken toegankelijker;

 

Overwegende dat de bovenzijde van de berm 20,95 TAW (een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddelde zeeniveau bij laagwater te Oostende), de Kraaibroekdreef in het verlengde van de berm ligt 1,50 meter hoger en de dijk sluit aan op het natuurlijk niveau van 20,95 TAW;

 

Overwegende dat de perceelsgrachten moeten onderhouden worden door de eigenaars;

 

Overwegende dat het studiebureau adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

 

-de heer en mevrouw Paul Matthys-Debekker:

 

Overwegende dat in het bezwaarschrift wordt voorgesteld om buurtweg nr. 24 te Nederhasselt qua gebruik te herstellen, de dwarsgrachten te ruimen en het KI (onroerende voorheffing) van het perceel af te schaffen of te verminderen omwille van de erfdienstbaarheid van onderlopen;

 

Gelet op het advies van het studiebureau om de toestand van buurtweg 24 verder te evalueren en het bezwaarschrift op de andere punten te verwerpen;

 

Overwegende dat de perceelsgrachten moeten onderhouden worden door de eigenaar. Het ruimen van deze perceelsgrachten alleen is onvoldoende om het nodige buffervolume te creëren;

 

Overwegende dat de stad geen eigenaar wordt door de vestiging van de erfdienstbaarheid en de onroerende voorheffing blijft bijgevolg bestaan;

 

Overwegende dat het ontwerp, het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief kunnen worden goedgekeurd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bezwaarschrift van de heer Hedwig Van Der Haegen, Zevenkotenstraat 1 te 9406 Outer wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Er wordt met hem een vergoeding overeengekomen voor het verlies van het aanwezige hout. Er wordt aan de eigenaar gemeld dat er nog steeds hout kan gestapeld worden aan de westelijke zijde van het perceel, zo kort mogelijk tegen de losweg. Aan de eigenaar kan eveneens aangeboden worden een constructie te maken die niet kan rotten zodat het hout op het dijkniveau kan worden gestapeld.

 

Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Frans Heyse - Marie-Jeanne D'Haeseleer, Lebekestraat 6 te 9406 Outer is ontvankelijk, doch ongegrond. Aangezien er 30-50 cm water kan verwacht worden in de stal is het aan te raden daar geen dieren meer te stallen. De opgerichte stal/berging is groter gebouwd dan ze werd vergund. (9m²)

 

Het bezwaarschrift van de heer Edwig D'Haese, Godeystraat 21 A te 9406 Outer is ontvankelijk doch ongegrond. De Godeystraat blijft behouden zoals ze nu is. Naast de bestaande weg komt een zachte berm van 1,50 meter en de teen van het talud heeft een plantvrije strook van 1,50 meter. Zodoende blijft er voldoende ruimte om hun garage uit te rijden. De 3 meter vrije ruimte tussen de gracht en het talud voor de dijk die loodrecht op de Zevenkotenstraat loopt is voorzien voor de stabiliteit van het dijklichaam. Ter hoogte van het kunstwerk is een zone voorzien waar onderhoudsvoertuigen zich kunnen plaatsen naast de Godeystraat.

 

Het bezwaarschrift van de heer Paul Van Der Haegen is ontvankelijk doch ongegrond.

Door de aanleg van de dijken dieper in het natuurgebied worden ze onvoldoende toegankelijk voor onderhoud en de bediening van de schuif. Door ze te voorzien langs de Godeystraat wordt een maximaal bergingsvolume in het bekken van het overstromingsgebied  bekomen en zijn de dijken toegankelijker. De bovenzijde van de berm is 20,95 TAW (een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddelde zeeniveau bij laagwater te Oostende), de Kraaibroekdreef in het verlengde van de berm ligt 1,50 meter hoger en de dijk sluit aan op het natuurlijk niveau van 20,95 TAW.

De perceelsgrachten moeten onderhouden worden door de eigenaars.

 

Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Paul Matthys – Debekker, Nederhasseltstraat 190 te 9400 Ninove is ontvankelijk en gegrond voor wat betreft de toestand van buurtweg 24. Buurtweg 24 is voor vele percelen een ontsluitingsweg en de toestand van deze buurtweg moet verder geëvalueerd worden.

Voor de andere punten wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

De perceelsgrachten moeten onderhouden worden door de eigenaars. Het ruimen van deze grachten alleen is onvoldoende om het nodige buffervolume te creëren.

Door de vestiging van een erfdienstbaarheid van onderlopen wordt de stad geen eigenaar. De onroerende voorheffing blijft bijgevolg bestaan.

 

Artikel 2

 

Er zal met de opmerking van mevrouw Magda Deryck, Paardeveldstraat 45 A te 9400 Ninove dat zij geen eigenaar meer is van het perceel in kwestie rekening worden gehouden gedurende de verdere afhandeling van het dossier.

 

Als antwoord op de opmerking/vraag van mevrouw Maria Berlengee, Muylemstraat 146 te 9400 Ninove of de aanplanting van nieuwe bomen na het rooien nog zin heeft zal haar gemeld worden dat zij als eigenaar een kapvergunning heeft ontvangen waarin vermeld staat dat de gekapte oppervlakte moet herbebost worden. De voorwaarden van deze kapmachtiging zijn bindend.

 

Artikel 3

 

Het onteigeningsplan en de onteigeningstabel voor de aanleg van een overstromingsgebied langs de Molenbeek te Outer (Godeystraat) wordt definitief goedgekeurd.