GR20130311 punt 33: Voorlopig voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van de voetweg 60 Denderwindeke/Edingsesteenweg - gunstig advies

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Gelet op de artikelen 27,28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad oordeelt over het nut van de afschaffing van een voetweg en derhalve de aanvraag gunstig of ongunstig adviseert;

 

Gelet op de aanvraag van de heer Joost Danneels, Immobiliënmaatschappij nv, Sint Baafskerkstraat, 8200 Brugge tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nummer 60 te Denderwindeke, Edingsesteenweg over een lengte van 130 meter;

 

Overwegende dat deze voetweg volgens de atlas der buurtwegen 1 meter breed is en vertrekt vanaf de Linkebeek en aansluiting geeft met de Edingsesteenweg;

 

Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen met aanduiding in roze van de af te schaffen gedeelte van de voetweg nummer 60;

 

Gelet op het verkavelingsplan, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juli 2012, waaruit blijkt dat nieuwe wegenis wordt aangelegd op het tracé van voetweg nummer 60;

 

Gelet op de afgeleverde verkavelingsvergunning V2012/7 van 17-12-2012, waarin de voorwaarde werd opgenomen om een procedure op te starten om deze voetweg gedeeltelijk af te schaffen, namelijk het deel dat samenvalt met de nieuw aan te leggen wegenis die gratis zal afgestaan worden aan de stad Ninove;

 

Gelet op de fotodocumentatie;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening van 17-12-2012 waarin wordt gemeld dat de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 60 een voorwaarde is voor de verkregen verkavelingsvergunning V2012/7;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst toerisme van 08-01-2013 onder voorwaarde dat het te behouden traject van voetweg 60 over een breedte van 1 meter , wordt hersteld en toegankelijk wordt gemaakt;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31-05-2012 waarbij het wegentracé van Joost Danneels, Immobiliënmaatschappij nv, werd goedgekeurd en waarbij werd gesteld dat de verkavelaar een procedure moet opstarten om het deel van voetweg 60, dat samenvalt met de nieuw aan te leggen wegenis, gedeeltelijk af te schaffen. Het tracé van de voetweg blijft zijn functie behouden buiten de zone van de nieuw aan te leggen wegenis;

 

Overwegende dat voetweg nummer 60 te Denderwindeke zijn functie verliest zodra de op het plan aangeduide stroken deel uitmaken van een nieuw aangelegde wegenis met aanhorigheden zoals riolering en voetpaden;

 

 

Beslist,

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

9 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Het voorlopig voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 60 te Denderwindeke over een afstand van 130 meter wordt gunstig geadviseerd.

 

 

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek.