GR20130311 punt 32: Wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove - NIV 3014 - Intrekken gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 - Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst met Aquafin

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2008 houdende principiële goedkeuring voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het ontwerp van de uit te voeren wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de toetreding van de stad Ninove tot de VMW als RioP-vennoot werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de NV Aquafin in opdracht van RioP het project NIV 3014, riolering Hogeweg, dient uit te voeren;

 

Overwegende dat de stad besliste verfraaiingswerken aan de Hogeweg uit te voeren;

 

Overwegende dat Aquafin en de stad van oordeel zijn dat de werken in de opdracht in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin en de stad Ninove opgesteld naar aanleiding van de gecombineerde uitvoering van wegenwerken en rioleringswerken in de Hogeweg te Ninove, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat in artikel 14 van de goedgekeurde overeenkomst wordt vermeld dat de stad zich akkoord verklaard om vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis, rioolkolken, dienstrioleringen, huis- en kolkaansluitingen ten laste te nemen alsook van de RWA-afvoer;

 

Overwegende dat deze formulering niet juist is omdat de stad Ninove sedert 1 januari 2010 toetrad tot de RioP- waterdienst die het rioleringsstelsel en alle voorziene gemeentelijke rioleringstaken overnam;

 

Overwegende dat het daarom aangewezen is de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 in te trekken;

 

Gelet op de aangepaste samenwerkingsovereenkomst waarin artikel 14 als volgt werd verbeterd: "De stad Ninove verklaart zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis te haren laste te nemen. Het beheer en het onderhoud van de rioolkolken, dienstrioleringen, RWA-afvoer, huis-en kolkaansluitingen zullen ten laste genomen worden door de rioolbeheerder van de stad Ninove";

 

Overwegende dat Aquafin wordt aangeduid om overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden;

 

Overwegende dat alle partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en daarvoor tijdig alle nodige financiële middelen zullen vrijmaken om alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts gegund zullen worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat de opdracht voor de studie en het ontwerp van deze werken aan de bestaande overeenkomst van één van de partijen wordt toegevoegd, in dit geval de door de stad Ninove afgesloten ereloonovereenkomst met het ingenieursbureau D'Hauwer-Van der Schueren en de overnameovereenkomst door Aquafin die op 1 maart 2012 door de gemeenteraad werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de opdracht van het studiebureau deels voor rekening van Aquafin, deels voor rekening van de stad Ninove wordt uitgevoerd;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste;

 

Overwegende dat de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande overeenkomst van een van de partijen worden toegevoegd, in dit geval aan de overeenkomst van de stad afgesloten met het ingenieursbureau D'Hauwer-Van der Schueren;

 

Overwegende dat de kosten voor de veiligheidscoördinatie-ontwerp a rato van de raming der werken voor aanbesteding zullen worden verdeeld;

 

Overwegende dat de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan een bestaande overeenkomst van één van de partijen wordt toegevoegd, in dit geval aan de overeenkomst van de stad afgesloten met het ingenieursbureau D'Hauwer-Van der Schueren;

 

Overwegende dat de kosten van de aanstelling en de uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig verdeeld worden tussen partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin als opdrachtgevend bestuur de gunningprocedure uitschrijft, instaat voor de opening der inschrijvingen en de opdracht toewijst;

 

Overwegende dat indien tijdens de uitvoering van de werken, een belangrijke wijziging van de opdracht voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk wordt geacht, wordt voor de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partijen bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen;

 

Overwegende dat aangezien het één globale aanneming betreft, de voorlopig en definitieve aanvaarding voor de volledige aanneming wordt verleend, dus voor alle delen samen en de vrijgave van de borgsom heeft betrekking op de volledige aanneming;

 

Overwegende dat alle partijen instaan voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaren;

 

Overwegende dat de stad Ninove zich akkoord verklaart om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegen te haren laste te nemen;

 

Overwegende dat het beheer en het onderhoud van de rioolkolken, dienstrioleringen, RWA-afvoer, huis- en kolkaansluitingen ten laste zullen worden genomen door de rioolbeheerder van de stad Ninove;

 

Overwegende dat de beheerder van de gemeentelijke riolering zich er toe verplicht bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaan de technische aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijke akkoord van Aquafin te bekomen;

 

Overwegende dat de beheerder van de gemeentelijke riolering instaat voor de wachtaansluitingen (= de aansluiting waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van de voorlopige aanvaarding) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en de stad Ninove werd goedgekeurd, wordt ingetrokken.

 

Artikel 2

 

De aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de stad Ninove in het kader van het project NIV 3014, Hogeweg te Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt samen met de door de stad ondertekende overeenkomst opgestuurd naar de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ter attentie van Sabine Meert.