GR20130311 punt 31: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - verkiezingsreglement geleding personeel - bekrachtiging collegebesluit van 26 februari 2013

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 12§1, laatste lid en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Overwegende dat de mandaten van de bestaande schoolraden aflopen op 31 maart 2013;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 waarbij het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad;

 

Overwegende dat er uiterlijk tot 17 januari 2013 in de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove de mogelijkheid is geboden om de oprichting van een pedagogische raad te vragen en dat hiervan in geen enkele school van de Scholengemeenschap GeNi gebruik is gemaakt;

 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten georganiseerd worden in alle scholen van de Scholengemeenschap GeNi om de geleding van het personeel samen te stellen;

 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regels inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;

 

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 8 februari 2013;

 

Gelet op het advies van de schoolraden;

 

Gelet op het collegebesluit van 26 februari 2013, waarbij onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel in de schoolraden werd goedgekeurd;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het collegebesluit van 26 februari 2013 waarbij, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel in schoolraden werd goedgekeurd, wordt bekrachtigd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi.