GR20130311 punt 30: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - princiepsbeslissing - bekrachtiging collegebesluit van 26 februari 2013

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, en latere wijzigingen en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2009 waarbij het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het mandaat van de bestaande schoolraden afloopt op 31 maart 2013 en dat de schoolraden voor de periode 2013 - 2017 moeten hernieuwd worden;

 

Overwegende dat in principe een schoolraad opgericht wordt op het niveau van de school;

 

Overwegende dat schoolbesturen voor verschillende scholen één schoolraad kunnen oprichten indien deze scholen tot hetzelfde onderwijsniveau behoren en de vestigingsplaatsen van al deze scholen gelegen zijn binnen dezelfde gemeente op binnen een straal van twee kilometer;

 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de deelraden (pedagogische raad, ouderraad);

 

Overwegende dat er in de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen en hun vestigingsplaatsen een erkende ouderraad bestaat;

 

Overwegende dat de oudergeledingen bijgevolg door aanduiding zullen worden samengesteld;

 

Overwegende dat er uiterlijk tot 17 december 2012 de mogelijkheid geboden is aan de scholen om de oprichting van een pedagogische raad te vragen en dat hiervan door geen enkele school gebruik is gemaakt;

 

Overwegende dat de personeelsgeledingen bijgevolg via verkiezingen zullen samengesteld worden;

 

Gelet op het advies van de schoolraden;

 

Gelet op het collegebesluit van 26 februari 2013 waarbij onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad het principe tot oprichting van twee schoolraden: één schoolraad voor de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en voor de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre samen en één schoolraad voor de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en voor de Stedelijke Lagere School Denderwindeke samen, werd goedgekeurd;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het collegebesluit van 26 februari 2013 waarbij, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, het principe tot oprichting van twee schoolraden: één schoolraad voor de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en voor de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre samen en één schoolraad voor de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en voor de Stedelijke Lagere School Denderwindeke samen werd goedgekeurd, wordt bekrachtigd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove.