GR20130311 punt 15: Fingem - Voordracht bestuurder

De raad

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Fingem;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op artikel 10 van de statuten van Fingem, waardoor de stad Ninove recht heeft om één kandidaat-bestuurder voor te dragen;

 

Gaat over tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

Kandidaat-bestuurder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemming op naam van Paul De Schepper: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Beslist,

 

Artikel 1

 

De heer Paul De Schepper wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van Fingem.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Fingem, p/a Intermixt Ravensteingalerij 4b 2 te 1000 Brussel.