GR20130311 punt 10: Intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva - Voordracht kandidaten raad van bestuur

 De raad

 

Overwegende dat de stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Overwegende dat artikel 14 van de statuten bepaalt dat aan elke gemeente een aantal mandaten wordt toegekend op basis van zijn bevolkingsaantal, één per begonnen schijf van twintigduizend inwoners;

 

Overwegende dat de stad Ninove 2 kandidaat-beheerders kan voordragen;

 

Gaat over tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

1e Kandidaat-beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Tania De Jonge: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

2 Kandidaat-beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Stijn Vermassen: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

De volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-beheerder:

- Tania De jonge

- Stijn Vermassen

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal in tweevoud worden opgestuurd aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva.