GR20130131 punt 4: Secretariaat - vaststellen voor het dienstjaar 2013 wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43, §2,9°; 43, §2,11° en 12°, 57, §3,5°en 6° en 159;

 

Overwegende dat het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 moet worden verstaan een bevoegdheid van de gemeenteraad is die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;

 

Overwegende dat door vast te stellen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beschouwd kunnen worden als opdrachten van dagelijks bestuur het college van burgemeester en schepenen bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van die overheidsopdrachten;

 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 25 januari 2007, 20 december 2007, 18 december 2008, 16 december 2009, 16 december 2010 en 15 december 2011 houdende vaststelling van wat voor het dienstjaar 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 onder het begrip dagelijks bestuur dient te worden verstaan;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2011 om vanaf 1 januari 2013 in te stappen in de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare besturen voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur voor het dienstjaar 2013 te behouden, met dien verstande dat gewone begroting vervangen wordt door exploitatie en buitengewone begroting door investering;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Voor het dienstjaar 2013 wordt onder dagelijks bestuur verstaan:

-          de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven op het budget voor het dienstjaar 2013 onder exploitatie;

-          de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot € 5.500,00 (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven op het budget voor het dienstjaar 2013 onder investering.