GR20130131 Punt 29. OCMW budget 2013 - goedkeuring (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijziging van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op de beslissing van 3 december 2008 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2009 – 2013 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van 18 december 2008 van de gemeenteraad waarbij het meerjarenplan 2009 – 2013 werd goedgekeurd waarin een gemeentelijke toelage van € 5.563.600,00 is voorzien;

 

Gelet op het advies van het overlegcomité O.C.M.W./stad Ninove van 4 december 2012;

 

Gelet op het besluit van 12 december 2012 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij het budget van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2013 werd vastgesteld;

 

Overwegende dat er een gemeentelijke toelage van €5.636.600 onder algemene rekening 740100 ingeschreven werd;

 

Overwegende dat 73.000 euro uit eigen reserves wordt geput;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het O.C.M.W. – budget 2013 wordt niet goedgekeurd. De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2013 bedraagt € 5.563.600,00, conform het goedgekeurde meerjarenplan.

 

Artikel 2

 

Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.


Contact informatie