GR20130131 Punt 21. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwindeke en Pollare - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 houdende goedkeuring verrekeningen 3 en 4 - goedkeuring verrekening 5, 6 en 7 (datum

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken in Rendestede en Stebbingen te Denderwindeke en Pollare werd goedgekeurd mits de ramingprijs van € 1.920.131, 98 exclusief btw waarin het stadsaandeel € 207.300, 83 inclusief btw bedraagt;

 

Overwegende dat de aanbesteding werd georganiseerd door nv Aquafin;

 

Gelet op het aanbestedingsverslag van 23 september 2011 waarin voorgesteld wordt de werken te gunnen aan nv Wegenwerken De Moor, Brusselsesteenweg 426, 923 Wetteren voor de som van 1.922.415,95, btw inclusief;

 

Gelet op de collegebeslissing van 13 december 2011 waarbij de opdracht voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwondeke en Pollare werd toegewezen aan nv Wegenwerken De Moor, Brusselsesteenweg 426, 9230 Wetteren mits de totale prijs van € 1.922.415,95, 21% btw inclusief;

 

Gelet op bovenvermelde collegebeslissing waarbij het stadsaandeel van € 197.079,50 (exclusief btw) + 41.386,70 (21% btw), zijnde in totaal € 238.486,20, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 3 februari 2012 van de NV Wegenwerken De Moor waarin gemeld wordt dat de aanvangsdatum van de werken in overleg met de NV Aquafin werd vastgesteld op 22 februari 2012;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 houdende goedkeuring van de verrekeningen 3 en 4;

 

Overwegende dat na goedkeuring van de verrekeningen 3 en 4 in overleg met RioP een aantal wijzigingen in de verrekening dienden doorgevoerd, met name dat de voorziene werken van oeverbescherming aan de grachten 100% ten laste genomen worden door RioP en dat de aanleg van alle grachten langs het wegenistracé ten laste van RioP worden genomen;

 

Overwegende dat om deze redenen wordt voorgesteld de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 in te trekken en de gewijzigde verrekening 6 goed te keuren;

 

Overwegende dat gedurende de uitvoering van de werken in Rendestede om veiligheidsredenen werd geoordeeld geen verkeer toe te laten in de voorziene werkzone tussen Rendestede en Stebbingen;

 

Overwegende dat een verrekening 5 werd opgemaakt mbt de volgende wijzigings- en bijkomende werken;

 

Overwegende dat in de voorziene werkzone en de zone voor ondergrondse inname in het kader van de geplande rioleringswerken van het werftracé Rendestede-Stebbingen een oude stalling (Rendestede 100), met een afdekking opgebouwd uit cementvezel, diende gesloopt te worden;

 

Overwegende dat in overleg met eigenaar Bruylandt werd geoordeeld om een verbindingsweg voor zijn bedrijf te realiseren over zijn eigen terrein met een minimum van aanpassingen in het kader van minimaal grondverzet en dit om een verbinding naar een steeds bereikbaar wegtracé buiten het werftracé mogelijk te maken;

 

Overwegende dat bovenvermelde werken meer bepaald het leveren en plaatsen, de huurperiode en het verwijderen van de stalen rijplaten van de zone omvatten waarvan de huurperiode, de opbraak en het verwijderen van de stalen platen bij het einde van de werken worden afgerekend;

 

Overwegende dat bij de funderingsopbouw van de dwarsprofielen een onderfunderingslaag van 40 cm in gebroken steenslagfundering werd aangelegd, met name:

dwarsprofiel: 4cm AB-4C/6cm AB-3A/10cm steenslag type IIA/40cm steenslagfundering zonder toevoegsel;

 

Overwegende dat het studiebureau voorstelt om de kantstroken in vette beton ter plaatse te gieten;

 

Overwegende dat een gewapende betonverharding werd aangelegd boven de ondergrondse inname van de rioleringsstrengen van regenwater en vuilwater, dit voor de uitbreiding van de bestaande silo’s ter hoogte van Rendestede 100;

 

Overwegende dat in het kader van aanpassingen ten gevolge van de te behouden waterleiding in vezelcement, met sectie van 400 mm, in het werftracé van Rendestede de nutsleidingen dienden verplaatst te worden;

 

Gelet op de opmetingsstaat van de verrekening nummer 5 van de kosten ten laste van de stad Ninove:

 

Totaal van de werken in meer:                       € 0,00

Totaal van de werken in min:                   - € 220,00

                                                              _________

Kostprijs van de werken                           - € 220,00

Btw 21%                                                  - € 46,24

                                                               ________

Totaal verrekening nummer 5

voor kosten ten laste van de

stad Ninove                                             - € 266,44

 

Overwegende dat een verrekening 6, in vervanging van de verrekeningen 3 en 4, werd opgemaakt;

 

Overwegende dat alle rioleringswerken ten laste vallen van RioP, zodat de voorziene werken aan de Moensbroekbeek en de werken van oeverbescherming aan alle grachten langs het wegenistracé voor 100 % ten laste worden genomen van RioP;

 

Overwegende dat alle wegeniswerken, zonder aanleg van riolering, ten laste vallen van de stad Ninove, zodat de kosten voor de aanleg van de verbindingsweg tussen dwarsprofiel 22 en Stebbingen 10 ten laste worden genomen door de stad Ninove;

 

Overwegende dat bovenvermelde verrekening tijdens de werkvergadering werd besproken en toegelicht door de VMW – RioP;

 

Gelet op de opmetingsstaat van de verrekening nummer 6 van de kosten ten laste van de stad Ninove:

 

Totaal van de werken in meer:                  € 87.056,64

Totaal van de werken in min:                - € 245.332,22

                                                        ________________

Kostprijs der werken                            - € 158.275,58

Btw 21%                                               - € 33.237,87

                                                       _________________

Totaal verrekening nummer 6

Voor kosten ten laste van de

Stad Ninove                                        - € 191.513,45

 

Overwegende dat een verrekening 7 werd opgemaakt;

 

Overwegende dat de bestaande grintweg, vanaf kruispunt voorbij Stebbingen 10 tot Neuringen, in de oorspronkelijke staat wordt hersteld in plaats van de voorziene wegenisaanleg in het aanbestedingsdossier;

 

Overwegende dat  recent wateroverlast in het werftracé werd vastgesteld zodat wordt voorgesteld om een aantal aanpassingen uit te voeren in het bestaande afwateringstracé;

 

Overwegende dat het aanleggen van een verbindingsbuis tussen de nieuwe gracht in Stebbingen en de bestaande gracht langs Rendestede de ontlasting van de bestaande grachtinbuizing ter hoogte van Rendestede 10 zal bevorderen;

 

Overwegende dat het plaatsen van 2 veeroosterbakken in de Molenstraat en 1 rooster ter hoogte van Stebbingen 11 de overvloedige afstroming van het water, afkomstig van de aangrenzende en de bovenliggende akkerlanden, kan opvangen;

 

Overwegende dat er een herprofilering van de bestaande gracht tussen de Molenstraat en de grens van de werken, ter hoogte van het kruispunt Rendestede/Stebbingen, met de nodige grachtbetuiningswerken wordt voorzien;

 

Overwegende dat ter hoogte van de bestaande buurtweg, grenzend aan Stebbingen 7, een afvoergeul met een breedte van 0,50 meter over de totale toegangsbreedte van het akkerland wordt geplaatst;

 

Overwegende dat voor het betuinen van de grachten het betuiningstype met robiniahouten panelen wordt voorzien afhankelijk van het te keren hoogteverschil naar de rooilijn of grens grondinname toe langs het wegtracé in Stebbingen, met name:

type G : robinia houten palen met eiken schotten met H1=H2=120 cm, inclusief steenbestorting op bodem en palenstut;

 

Gelet op de opmetingsstaat van de verrekening nummer 7 voor de kosten ten laste van de stad Ninove:

 

Totaal van de werken in meer:                   € 63.279,94

Totaal van de werken in min:                     € 49.034,50

                                                             _____________

Kostprijs dan de werken                            € 14.245,44

Btw 21%                                                    € 2.991,54

                                                             _____________

Totaal verrekening nummer 7 voor

de kosten ten laste van de stad                  € 17.236,98

 

Overwegende dat in het budget 2011 onder artikel 421/731-60 van de buitengewone dienst voldoende kredieten werden vastgelegd;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 houdende goedkeuring van de verrekeningen 3 en 4 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2

 

De verrekening nummer 5 ten laste van de stad Ninove betreffende wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare wordt goedgekeurd voor een minprijs van € 266,44, btw inclusief, in het voordeel van de stad.

 

Artikel 3

 

De verrekening nummer 6 ten laste van de stad Ninove betreffende wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare wordt goedgekeurd voor een minprijs van € 191.513,45, btw inclusief, in het voordeel van de stad.

 

Artikel 4

 

De verrekening nummer 7 ten laste van de stad voor wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare wordt goedgekeurd voor een meerprijs van € 17.236,98, btw inclusief.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar het studiebureau Grontmij Belgium nv, Meersstraat 138A, 9000 Gent, naar nv De Moor, Brusselsesteenweg 426, 9230 Wetteren en naar nv Aquafin, ter attentie van de heer Niels Van den Broeck, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.


Contact informatie