GR20130131 Punt 18. Voorlopige vaststelling RUP Schoolomgeving Appelterre - Ninove (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk II, afdeling 4, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 houdende goedkeuring van:

  1. de opmaak van het RUP Appelterre basisschool (wijziging BPA Guido Gezellestraat Appelterre) geraamd op 25.000,00 euro BTW inclusief wordt goedgekeurd
  2. de opdracht zal onderhands worden gegund aan het studiebureau erkend voor ruimtelijke planning dat deel uitmaakt van de tijdelijke vereniging aan wie de opdracht voor het ontwerp van de school gegund is
  3. het RUP zal opgesteld worden overeenkomstig de richtlijnen van de codex ruimtelijke ordening en zal volgende percelen omvatten: Appelterre sectie B nr. 221B, 223A, 220B, 311X en 311W(deel);

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2012 tot opmaak van het RUP ‘Schoolomgeving Appelterre-Ninove’ door het bureau Brut Architecture and Urban Design cvba;

 

Overwegende dat het ontwerp werd voorgelegd in de plenaire vergadering van 10 december 2012, waarbij de adviezen van de deputatie, de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening toegelicht werden;

 

Overwegende dat de adviezen geen fundamentele opmerkingen, maar enkel kleine aanpassingen inhielden;

 

Overwegende dat het ontwerp hieraan werd aangepast;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp van RUP ‘Schoolomgeving Appelterre-Ninove’, bestaande uit een grafisch plan, een toelichtingnota en stedenbouwkundige voorschriften,wordt voorlopig aanvaard.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het door de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voorgeschreven openbaar onderzoek.

 

Burgemeester M. Casteur (Open VLD) neemt niet deel aan de stemming.


Contact informatie