GR20130131 Punt 17. Ambtshalve aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308§1 van het gemeentedecreet (datum van publicatie 21/02/2013)

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 76 en 308;

 

Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op omzendbrief BB 2012/02 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van plaatselijk ontvanger in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularis van het ambt van plaatselijk ontvanger – de heer Ivan Demey – wordt hierdoor ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

De raad neemt eveneens formeel akte van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van alle decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de inwerkingtreding van artikel 76, §1, eerste lid, van het gemeentedecreet, dat formeel het ambt van financieel beheerder instelt.


Contact informatie