GR20130131 Punt 14. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013 (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Intergem;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de intercommunale Intergem op donderdag 21 maart 2013 om 18 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2007 mevrouw Rita Bockstael werd aangesteld als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat mevrouw Rita Bockstael opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal stemmen op naam van mevrouw Rita Bockstael: 32

 

Overwegende dat mevrouw Rita Bockstael de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Rita Bockstael, raadslid, aan te duiden als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Intergem Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.


Contact informatie