GR20130131 Punt 10. Aanduiden van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013 (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013 om 19 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 mevrouw Rita Hellinckx werd aangesteld als stadsafgevaardigde;

 

Overwegende dat mevrouw Rita Hellinckx opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal stemmen op naam van Rita Hellinckx: 32

 

Overwegende dat mevrouw Rita Hellinckx de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Rita Hellinckx, schepen, wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.

 

 


Contact informatie