GR20130131 korte agenda

Politie

1. Politie - kasmiddelen over het vierde kwartaal 2012

2. Politie - vaststellen voor het dienstjaar 2013 wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan

3. Politie - voorlopige kredieten dienstjaar 2013

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

4. Secretariaat - vaststellen voor het dienstjaar 2013 wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan

5. Secretariaat - Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - aanstellen van een commissaris, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren - onderhandelingsprocedure - goedkeuring

6. Politieverordening betreffende de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van carnaval 2013

7. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Ilva op maandag 18 februari 2013

8. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Ilva op maandag 18 februari 2013

9. Ilva - buitengewone algemene vergadering - maandag 18 februari 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag

10. Aanduiden van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013

11. Aanduiden van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013

12. Solva - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 19 februari 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

13. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013 en voordracht lid van het regionaal bestuurscomité en lid van de raad van bestuur

14. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013

15. Intergem - algemene vergadering - donderdag 21 maart 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

Sociale zaken

16. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van logo dender vzw

 

Personeelsdienst

17. Ambtshalve aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308§1 van het gemeentedecreet

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

18. Voorlopige vaststelling RUP Schoolomgeving Appelterre - Ninove

 

Openbare werken

19. Denderwindeke - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Kerkveld, 9400 Denderwindeke - goedkeuring

20. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Goedkeuring verrekening nummer 8

21. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwindeke en Pollare - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 houdende goedkeuring verrekeningen 3 en 4 - goedkeuring verrekening 5, 6 en 7

22. Nederhasselt - verbinden eindpunten naar aanleiding van uitbreiding waterleidingsnet verkaveling Groenstraat, Nederhasselt - goedkeuring

23. Nederhasselt - uitbreiding waterleidingsnet Groenstraat te 9400 Nederhasselt - goedkeuring

24. Denderwindeke - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Rozelaarstraat/Linkebeek, 9400 Denderwindeke - goedkeuring

25. Definitief voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te Outer - Gunstig advies

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

26. Evenementen - carnaval 2013 - stationeervergunning

27. Cultuur - uitleendienst AGB DN – uitleenreglement - gratis dienstverlening 2013

 

Sport

28. Sport - Belgisch kampioenschap nieuwelingen Pollare 28 juli 2013 - toekennen éénmalige subsidie

 

Financiën

29. OCMW budget 2013 - niet goedkeuring

30. Kennisname proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2012 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet

31. Gemeentelijke heffing bedrijven - hernieuwing

32. Belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing

34. Belasting op de brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen

35. Belasting op tweede verblijven - hernieuwing

36. Belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten - hernieuwing

37. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - hernieuwing

 

38. Voorstel van raadslid Werner Somers tot verwijdering van de staatsieportretten van het vorstenpaar

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

38.     Voorstel van raadslid Werner Somers tot verwijdering van de staatsieportretten van het vorstenpaar