GR20121220 punt 8: Wegen- en rioleringswerken in de Sint-Marcellusstraat te Voorde - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (RioP) voor de aanneming van diensten

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de overeenkomst voor de toetreding van de gemeente tot de VMW als RioP vennoot werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat Aquafin vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente optreedt met alle rechten en plichten voor de werken die Aquafin van de gemeente overneemt, met name de aanleg van riolering en de daardoor noodzakelijke wegherstellingen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 14 juni 2006 waarbij het studiebureau Arcadis (voorheen studiebureau Van De Sype, Bruulstraat 47 te 9450 Haaltert), met maatschappelijke zetel Koningsstraat 80 te 1000 Brussel werd aangesteld als ontwerper voor de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Marcellusstraat te Voorde;

 

Overwegende dat het project NIV 3021 (RioP stad Ninove) Sint-Marcellusstraat deel uitmaakt van voormelde overeenkomst tussen de stad Ninove en de ontwerper;

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en VMW voor het rioolbeheer in de gemeente stad Ninove) bovenstaande studie wenst uit te voeren voor de rioleringswerken en bijhorende wegherstelling in de Sint-Marcellusstraat;

 

Overwegende dat daarom de met het studiebureau Arcadis (voorheen Van De Sype) afgesloten overeenkomst moet aangevuld worden met volgend artikel:

 

"Aquafin treedt vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor de werken welke Aquafin van de gemeente overneemt: de aanleg van riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken";

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Arcadis voor de aanneming van diensten voor het project voor de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Marcellusstraat te Voorde die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Arcadis Belgium, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 80 te 1000 Brussel wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst tussen de stad Ninove en het studiebureau Arcadis Belgium van 14 juni 2006.

 

Artikel 2

 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het resterend gedeelte van de werken in het gemeentelijk aandeel zoals alle (weg)verfraaiingswerken.