GR20121220 punt 6: Advies gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 4 Haaltert

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009; in bijzonder artikel 2.2.14.§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten hun advies bezorgen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Muylaert', voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Haaltert op 29 oktober 2012; het betreft het regulariseren van een zonevreemd bedrijf;

 

Gelet op het openbaar onderzoek voor dit RUP dat loopt van 23 november 2012 tot en met 21 januari 2013;

 

Overwegende dat de stad Ninove door dit RUP geen nadeel of hinder ondervindt;

 

Overwegende dat de dienst Stedenbouw hierover geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Haaltert over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Muylaert'

 

Artikel 2

Dit advies wordt naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert, verzonden.