GR20121220 punt 5: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schoolreglement - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek,", "Woordkunst" en "Dans" en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elke academie deeltijds kunstonderwijs een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Overwegende dat het huidige schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23juni 2011, niet langer voldoet;

 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

 

Gelet op de opmerkingen van de directeur;

 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2011, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Het hierbijgevoegde schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het schoolreglement wordt bij de eerste inschrijving van een leerling in de academie, en nadien bij elke wijziging, meegedeeld aan de leerling of zijn ouders.