GR20121220 punt 3: Project logistiek maaltijdbedelingen in het WZC Klateringen - goedkeuring verlenging beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 144 bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de beheersovereenkomst opgemaakt in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling, tussen het stadsbestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat  artikel 9 van de beheersovereenkomst voorziet dat de overeenkomst afgesloten wordt voor de duur van de bestuursperiode en telkens voor de duur van de nieuwe bestuursperiode kan verlengd worden;

 

Overwegende dat het passend is deze beheersovereenkomst voor een beperkte duur te verlengen om de nieuwe bestuursmeerderheid niet te belasten met een beslissing voor lange duur;

 

Overwegende dat het bestuur de in dienst zijnde personeelsleden werkzekerheid wil bieden;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De beheersovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling, waarvan de tekst werd vastgesteld door het college van burgmeester en schepenen op 19 juni 2012 en bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 13 september 2012, wordt verlengd tot en met 30 juni 2013.

 

Artikel 2

 

De tekst van artikel 9 van voormelde beheersovereenkomst wordt als volgt gewijzigd:

"De beheersovereenkomst afgesloten voor deze bestuursperiode wordt verlengd tot 30 juni