GR20121220 punt 23.1: Besluit van de raad voor verkiezingbetwistingen van Oost-Vlaanderen van 17 december 2012 - kennisneming

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 29;

 

Gelet op de brief van 17 december 2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent, waarbij het besluit wordt toegestuurd van de raad voor verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen waarbij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 0212 ongeldig worden verklaard

 

Overwegende dat de voorzitter van de raad voor verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen in de brief van 17 december 2012 vraagt om het besluit zo vlug mogelijk aan de gemeenteraad mede te delen;

 

Overwegende dat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad pas op 31 januari 2013 is gepland;

 

Overwegende dat de volgende gemeenteraadsleden zich akkoord verklaren om dit punt aan de gemeenteraad toe te voegen:

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen van 17 december 2012 waarbij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 ongeldig worden verklaard.