GR20121220 punt 20: Stadsbudget 2012 - interne kredietaanpassing nr. 1001 - kennisname besluit college burgemeester en schepenen

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 155;

 

Gelet op artikel 16 bis van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;

 

Overwegende dat de goedkeuring van de interne kredietaanpassingen een bevoegdheid is van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de financieel beheerder op de hoogte brengt van zijn beslissing;

 

Overwegende dat deze aanpassing enkel van technische aard is en geen enkele budgettaire impact heeft;

 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis dient te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Er wordt kennis genomen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake de  interne kredietaanpassing nr. 1001 bij het budget 2012.