GR20121220 punt 19: Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen - niet-hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2011 houdende heffing van de opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2012;

 

Gelet op de brief van 20 juli 2012 van het Agentschap Vlaamse belastingdienst;

 

Overwegende dat volgens het Hof van Cassatie artikel 464,1° WIB 92 de gemeenten niet toelaat gemeentebelastingen te heffen voor gewestelijke belastingen die het kadastraal inkomen als grondslag hebben;

 

Gelet op het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 10 oktober 2012;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen met ingang van 2013 te schrappen;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

6 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

 

Enig artikel

 

De opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen worden niet hernieuwd voor het aanslagjaar 2013.