GR20121220 punt 16: Contante belasting op toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - hernieuwing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van  provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 20 december 2006 houdende hernieuwing van de contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2012;

 

Overwegende dat het om budgettaire redenen past deze belasting van 1 januari 2013 af te handhaven tot 31 december 2018;

 

 

Beslist,

 

 

met 21 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Callebaut, Willy De Groote, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Souffriau, Dirk Van Opdenbosch, Corinne Vanbelle, Pascal Schietecat, Arlette Dierickx, Luc Roelandt)

 

 

Voor een termijn van 6 jaar, ingaande op 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2018, wordt volgende belasting geheven :

 

Artikel 1

 

Al wie op de openbare weg toestellen of voertuigen met luidsprekers, geluidversterkers of geluidvoortbrengende toestellen laat staan, doet rondrijden of dragen, voor het maken van reclame of voor de verkoop, is gehouden een belasting te betalen, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld :

 

per dag            per week              per maand          per trimester                   per jaar

 

€ 25,00               € 37,00                   € 62,00                   € 99,00                 € 149,00

 

Artikel 2

 

De natuurlijke- of rechtspersonen die dergelijk toestel of voertuig wensen in omloop te brengen op het grondgebied van de stad, moeten zich op het bureau van de stadsontvanger aanmelden, voorzien van de voorafgaandelijke schriftelijke toelating, afgeleverd door de burgemeester, overeenkomstig art. 11 van het algemeen politiereglement, zij moeten de aard van het toestel of van het rijtuig dat zij wensen te gebruiken bekend maken, evenals de duur waarvoor de toelating wordt gevraagd.

 

Artikel 3

 

Ingeval van vroegtijdige stopzetting van de belastbare handeling, zal teruggave van de belasting kunnen bekomen worden in de hiernavolgende gevallen, voor de erbij vermelde bedragen :

 

-    ingeval van betaling voor een gans jaar : € 12,50 per maand waarin de belastbare handeling niet meer wordt gesteld

-    ingeval van betaling per trimester : € 32,50 per maand waarin de belastbare handeling niet meer wordt gesteld.

 

Er wordt geen terugbetaling gedaan, ingeval per maand, week of dag werd betaald.

 

Artikel 4

 

De belasting is contant te betalen in handen van de financieel beheerder, die er kwijtschrift van aflevert. Die kwijting dient als betalingsbewijs en vermeldt de aard van het toestel of rijtuig en de duur gedurende dewelke het gebruikt wordt. Het betalingsbewijs zal, overeenkomstig art. 11 van het algemeen politiereglement op elk verzoek van de politie vertoond worden.

 

Artikel 5

 

Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en ze is onmiddellijk eisbaar.

Worden van de taks vrijgesteld, de reclames gedaan voor een uitgesproken liefdadig of cultureel doel en deze uitgevoerd, naar aanleiding van de lokale kermissen.

Worden eveneens vrijgesteld, deze georganiseerd door :

1. syndicale en mutualistische organisaties en uitsluitend verband houdende met hun normale activiteit

2. de politieke partijen, tijdens de 14 dagen die de verkiezingen voorafgaan.

 

Artikel 6

 

In geval van niet-betaling wordt de contante belasting een kohierbelasting met alle kenmerken vandien en wordt er bijgevolg een aanslagbiljet opgemaakt. De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt :

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 7

 

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

 

Artikel 8

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de gouverneur van de provincie worden toegestuurd.