GR20121220 punt 14: Contante belasting op de ophaling van GFT-containers en op het afleveren van huisvuilzakken - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2008 houdende aanpassing van een contante belasting op de ophaling van GFT-containers en op het afleveren van huisvuilzakken;

 

Overwegende dat het om budgettaire redenen past deze belasting vanaf 1 januari 2013 te handhaven tot en met 31 december 2018;

 

Beslist,

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

6 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

Artikel 1

 

§1. Er wordt ten behoeve van de stad een contante belasting gegeven op de ophaling van de GFT-containers, onder de vorm van een sticker die zal verkocht worden tegen de prijs van :

-          € 0,90 voor een container van 40 liter

-          € 1,80 voor een container van 140 liter.

Voor de containers met een inhoud van 40 en 140 liter zal 1 sticker moeten worden aangebracht op de container, op de containers met een inhoud van 180, 240 en 330 liter zullen 2 stickers van € 1,80 moeten worden aangebracht en op de container met een inhoud van 500 en 1.000 liter, 3 stickers van € 1,80.

 

§2. Er wordt ten behoeve van de stad een contante belasting geheven op het afleveren van speciale huisvuilzakken die door de stad ter beschikking van de bevolking worden gesteld.

Voor een huisvuilzak bestemd voor algemeen huisvuil bedraagt de belasting € 1,50 per vuilniszak van groot formaat (60 x 90cm) en € 1,20 per vuilniszak van klein formaat (50 x 70cm).

Voor een huisvuilzak bestemd voor luiers bedraagt de belasting € 0,60 per stuk.

De belasting is ten laste van diegene die er uitdrukkelijk om verzoekt.

 

Artikel 2

 

De stickers zijn te verkrijgen op die diensten waar de huisvuilzakken kunnen verkregen worden.

 

Artikel 3

 

Deze belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.

 

Artikel 4

 

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt :

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5

 

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

 

Artikel 6

 

Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2018.

 

Artikel 7

 

Een afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de gouverneur van de provincie.